29 dentur. Sic fab ul am quafi referentes exi- gui fellei calculi facile & fine grandibus fymptomatibus prodeunt; dum interim ma¬ jores e contrario rariore fortuna eadem via & non fine maximis incommodis eliminan- tur. Pofteaquam tarn ex anatomicis quam phyfiologicis convidi fumus bilem in fob- ftantia hepatis generari ac fecerni, & inde per dudum hepaticum defluere in dudum choledöchum, unde pars ejus in veficulam felleam remeat ftagnandi infpiffandi accon- centrandi gratia, parsvero in duodenum in- teftinum depluat; & pofteaquam quoque idernm oriri a bile ex hcpate excerni im- pedita, & in fànguinem remeare coada perfuadeamur \< unc rationabiliter conclüdi- mus cum Mo A *gno calculos felleos non producere iderum, nifî dudum choledo¬ chum obftruxe.rint. Nihilominus tarnen quamvis dentur innumeri homines, qui multos & magnos calculos felleos in cyfti- de gerant fine ullo unquam fanitatis detri- mento, font tarnen cafos frequentes, ubi a moto calculo fèlleo ex cyftide in cervicem ejusaut dudum cyfticum idero jam labo- tant. Hoc phænomenon fie præcipue ex¬ plicate conati font Clariffimi Viri, ut bilem in cyftide contentam & per obftrudura fuutn dudum evacuari impotem in fàngui- nem remeare ftatuerent, & quidem viis a quibusdam antiquioribus Anatomicis de- tnonftratis, quas via s hepati - cyûicos aut cy-