:59 gârd — i 22 âr — ej funnits klöfver, kan man väl näppeligen antaga att nagra klöfvernematoder funnits i den. Alla blomkrukorna, inalles 20 st., stodo under vintern ute i det fria, dâ, jorden i dem blef absolut bottenfrusen. Direktor J. ville härigenom söka fa reda pä om kölden verkligen har den menliga inverkan pä skadedjuren, som man skulle vilja hoppas Rörande de résultat, till hvilka han dervid kommit och om hvad han än vidare under den förflutna sommaren ytterligare kunnat utröna i den intressanta frägan, föreligga ännu ej nagra meddelanden. Sä snart dylika blifva tillgängliga, skola vi ej dröja att lata tidskriftens läsare fa del af dem. W F, Huru drap slutledningar fran olika ärs jemförande försök? Det har alltid sina vanskligheter att direkt jemföra skördesiffrorna fran olika sortförsök, lika godt om de utförts pa olika platser eher olika tider. De faktorer, af hvilka utgängen i hvarje särskildt fall beror, äro alltför mänga och alltför vexlande, för att ett füllt likvärdigt grundlag för en dylik jemförelse skulle kunna paräknas. Äfven da vi vilja draga detaljerade slutledningar endast af vära pa Svalöf utförda försök, mötas vi af samma svärigheter. Att odla samma sort pa samma parcell är efter är är naturligtvis en utväg, som det aldrig kan blifva fräga om att tillgripa, i synnerhet när säsom här den ledande grundtanken för alla fältarbetena är att i möjligaste man bjuda försöks- plantorna samma vilkor, som vid kulturen i stört komma dem tili godo. Och dit höra ju i främsta rummet lämplig jordmän, passande bearbetning af jorden, riktig förfrukt, lagom gödselkraft o. s. v. Afven pä perma- nenta försöksfält mäste ju en ordnad cirkulation inrättas och sälunda platsen för hvarje sädesslag ärligen vexla. Da alltsä ombyte af plats under ingen förutsättning kan undvikas, hafva vi ansett oss bäst betrygga den praktiskt vägledande utgängen af vära jemförande försök sä väl som förädlingskulturer genom att lata dem följa den stora cirkulationen pä egendomen och sälunda anvisa dem plats pä de vanliga fälten tillsammans med de stora odlingarne af mot- svarande slag, höstsäd med höstsäd, körn med körn o. s. v. Att vex- lingarne i afkastningssiffrorna härigenom blifva större än vid andra försöksanstalter, hafva vi ej funnit. Huru man än vill ordna sitt försök,