95 han denned Tore särdeles nöjd». Komet expedierades nu frân Svalöfs station d. 20 Febr., men först d. 22 Febr. sdndes till mig de med chiffer betecknade profyen af W:s körn tili undersökning och den 18 proc. landtkornshalt an- gifvande analysattesten är af mig utfärdad och öfverlemnad d. 24 Febr. Det framgär säledes af dessa data, att under Allm. Sy. Uts.-föreningens firma afsändts tili utlandet chevalierkorn, hvars uppblandning med landtkorn, ehuru man mast förmoda tillvaron af sadant, man icke hade lâtit undersöka af den dertill kompetente tj enstemannen, och likasä har det levere- rade partiet afsändts, förr än analysen var känd — ehuru detta kornparti hade légat tröskadt pâ magasinet sedan bör- jan af âret, sä att det hade kunnat och bort undersökas före profvets afsändande. Kan ett sadant sändande af prof i och för leverans kallas sä korrekt, »att Styrelsen icke funnit sig kunna fästa afseende vid den af von Neergaarcl mot Föreningens sekrete¬ rare gjorda anmälan»? Alltsä — det star salunda fast genom beslut af Styrel¬ sen för den offentligt understödda, största svenska utsädes- föreningen, att 1) des» sekreterare icke lâtit undersöka sitt parti af ut- sädeskorn tore sadden, 2) dess sekreterare genom fullmäktige sändt af samma kornsort tili utlandet, innan han lâtit undersöka dess renket, men att Styrelsen häri icke kan finna nägon felaktighet hos sekreteraren, utan afskedar sin tjensteman, som vagat oppo- nera sig mot ofvanstâende. Detta behöfde jag blott göra bekant i utlandet utan att, säsom jag nu gör, taga hänsyn tili de öfrige, häri oskyl- dige svenska jordbrukarne, — sä vore heit enkelt en officiel svensk utsädesexport omöjlig för mânga âr, (oafsedt frân de redan nu bekanta, ansedde privatexportörerna) och detta just genom den förening, ät hvilken befordrandet af utsädesfrä- gan lemnades med füllt förtroende frân alla hall. Och för dessa beslut äro inom Styrelsen, hvad ännu mera vill säga tvâ specialister, de bâcla föreständarne för frö-