3 •vara mig bckjclplig vid exporten af svensld utscide* ock Ofvor liufvui! taget med mig arbeta for hitningen af härva- rande landtbruk. Om Ni är villig- att ga in pi ett sâdant förslag, ber jag Eder att sa snart som möjligt meddela mig Edra vilkor. Finner jag dem antagliga, telegraferar jag stras ock beder Eder sedermera komma tili Malmö.»----|här följa betydelselösa uppgifter öfver resan kit etc., som jag ute- lemnar kär endast for att spara pâ utrymmet.) Svalöf pr. Teckomatorp 3/s 1885. Birger Wehinder, Af det till kerr Ekonomirâdet Boysen stälda brefvet är jag i tillfälle meddela följande utdrag: »— — — Som jag kört, att kerr von Neergaard möj- ligtvis tanker pâ att lemna Schleswig-Holstein, bar jag nyli- gen skrifvit till konom for att uppmana konom flytta kit öfver till mig.» — — — °/8 1885. Pâ denna förfrägan frän kerr \Y. kar jag sedermera svarat, att jag icke knnde triida i en enskild mans tjenst, utan att vilkoret for mitt möjliga öfverflyttande till Sverige vore, att en offentlig förening stiftades ock att derjemte min af- löning mäste for 5 âr mig- försäkras af en inom den större föreningen bildad garantiförening. Af kerr W:S fürs ta bref framgâr sâledes, att kan i första körjan haft for afsigt att etablera en privataff är för utsädes- export ock vidare är det säkert, att tanken pâ bildandet af en förening var ett af mig uppstäldt vilkor. Da kerr W. efterât pâstâr nâgot annat, öfverensstämmer detta icke med verkliga förkällandet, ty hade han âsyftat mitt inträdande i en förenings tjenst, som han hade for afsigt att bilda, sä hade kan väl närnnt detta i sitt första bref till mig, d;l det naturligtvis mäste vara Mart for konom, att jag sâsom utländing skulle finna en befattning kos en förening mera antaglig än hos en för mig kelt ock hallet obekant enskild person, som ej künde erbjuda mig nägon som kelst säkerhet. Efter det fordringarne pâ en förenings stiftande blifvit Kursiveringen är af mig. v. N.