Ir proteinhalten hos körn en sortegenskap? I den redogörelse för de Allmänna Svenska Maltkornsutställnin- garna i Malmö 1899—1904, som ünnes intagen i 3:dje hättet af denna tidskrift för i fjol, ha vi endast sä tili vida vidrört frägan om protein- h ilten hos de utställda profven, som vi genom en sammanställning af medeltalssiffrorna för denna och för mjölighetsgraden under resp. är sökt pävisa, huruvida och i hvad män ett direkt samband mellan dessa bä da egenskaper existerar. Vär afsikt var emellertid att, sä snart tiden det künde medgifva, äfven underkasta det onekligen ganska rik- haltiga siffermaterial rörande kornets ägghvitehalt, som utställningarna hade att erbjuda, en närmare granskning, detta i första hand för att tillse, huruvida icke detta material ocksâ i sin män skulle kunna bi- draga tili klargörande af den viktiga frâgan om sortens betydelse i förevarande afseende, om, med andra ord, olika kornsorter som sädana eher i sig själfva sins emellan ha att uppvisa nägon tydlig och bestämd skillnad i halten af protein och pä den grund, jämväl i och för sig själfva, med frânseende af alla andra faktorer, mer eller mindre väl lämpa sig för bryggeriändamäl. En tillfredsställande och öfvertygande utredning af denna fräga bör vara lika önskvärd för bäda de däri intresserade parterna, produ¬ center sä väl som konsumenter; ja, en sâdan utredning utgör, kan man med allt skäl säga, äfven den en viktig förutsättning — om ocksâ icke den enda dylika — för att deras i vissa fall tili synes motsatta iutressen skola kunna enas och ett verkligt godt samarbete dem emel¬ lan komma tili ständ. Betydelsen af att äfven ur bryggerisynpunkt sedt full klarhet vin- nes öfver sortfrägor, har ocksâ blifvit och blir allt fortfarande större oCh större i samma mân, som jordbruket fär tili sitt förfogande ett ökadt antal sorter i detta ords egentliga bemärkelse, alltsä sorter med utpräglade, bestämda och tillika beständiga egenskaper. Vi ha ju visser- ligen redan nu ett ganska vackert Sortiment af dylika sorter, men skola vi tänka pä att öfverallt i värt land, där körn öfver hufvud odlas,