65 befunno sig tillfälligtvis ett större antal hafresorter af skilda typer, säväl afkomlingar af de gamla landtsorterna som representanter för de bästa typerna. Samtliga sorter skadades svärt och pä samma sätt. Det är sälunda ej att vänta, att nematoderna skola kunna öfvervinnas genom framskaffande aï nâgra motständskraftiga sorter. I lärmecl vare dock icke sagdt, att ej sorterna kunna spela en viss roll, dä nemato¬ derna förekomma i mindre mängd. Det förefaller da verkligen, som om sorterna skulle visa nâgon olikhet, tillräckligt stör för att vara praktiskt betydelsefull. Pä grund af nematodernas ojemna förekomst â falten äro emellertid olika sorter svâra att jemföra med hvarandra i sâ smâ parceller som vära jeniförande försök (J/2 ar i hvarje parcell). Endast dä sorterna förekomma bredvid hvarandra â stora fält, kunna säkrare slutsatser dragas. Det är derför af vigt, att iakttagelser göras â sâ mânga sädana stallen som möjligt, der olika sorter odlas i stört vid sidan om hvarandra. I korthet kan beträffande nematodfrâgans nuvarande ständpunkt sägas : l:o) att nematoder (Heterodera Schachtii) för närvarande uppträda â samtliga vära sädesslag, 2:o) att de sedan länge gjort ofantligt stör skada â hafre inom värt län, 3:o) att de i lika hög grad kunna skada värhvete och körn, 4:o) att äfven hösthvete mer och mer börjar angripas och skadas, 5:o) att bekämpande af nematoderna är af den allra största ekonomiska betydelse för värt jordbruk, 6:o) att nematodernas tilltagande efter allt att döma har sin huf- vudsakligaste grund i växtföljden, och att man derför genom ända- mälsenliga ändringar af densamma säkrast kan hoppas öfvervinna nematodskadan. 7:o) att man tili följd af nematoderna vid användande af en oända- mälsenlig växtföljd sannolikt ej' i längden skall kunna hälla jorden uppe vid samma produktionsförmäga, hvarken med hjelp af starkare gödsling eller genom allt mera intensiv kultur i andra afseenden. S:o) att särskilda omfattande och grundliga undersökningar med det snaraste borde anställas ej mindre öfver nematodernas uppträdande â samtliga vära landtbruksväxter och den skada de för närvarande anställa â dessa än framför allt — genom jemförelse af nematodernas uppträdande â ett stört antal olika gärdar — öfver deras beroende af växtföljden och andra faktorer,