Nematoder, en hotande fara for vâr sädesodling. Hafrens numera allmänt dâliga beskaffenhet à den goda jorden i Malmöhus län förorsakas af nematoder (Heierodera Schachtii) â rötterna. Det torde väl knappast finnas nägon jordbrukare i denna del af värt land, som ej vet, hvad det vill säga att ïâ dâlig hafre. Sedan ganska mânga är tillbaka hör man allmänt klagas deröfver, att hafren numera ej gär sä väl tili som förr, hurusom den blir kort i halmen, der den förr blef hög och frodvuxen etc. Mängenstädes har ju hafren pä.senare tid gifvit sä osäkra skördar — äfven under gynn- samma är —, att man sett si g, tvungen att heit och hället utesluta detta sädesslag ur odling och i stallet sä mycket mera lägga an pä de öfriga sädesslagen, särskildt körn, som ätminstone hittills lemnat god eller i alla fall betydligt säkrare skörd än hafre. Den tilltagande odlingen af blandsäd (d. v. s. hafre + körn) härleder sig väl ocksä delvis af det snart sagdt äfventyrliga i att odla ren hafre, som ju numera pâ mânga Ställen är sä nyckfull, att den t. ex. ett är kan lemna ganska dräglig skörd för att ett annat är sä godt som fullstän- digt felslä. Genom att odla hafre i blandning med körn söker man trygga sig mot dylika eventualiteter. Lyckas hafren, ja dä är ju all- ting godt och. väl; misslyckas den, sâ fär man ätminstone körn. Sist- nämda förhällande, d. v. s. att hafren felslär eller att, som man Säger, ’’körnet tager öfverhanden”, är ju mycket vanligt och välbekant för de fiesta jordbrukare i vära trakter. Att hafren numera gär sämre tili än öfriga sädesslag, mäste ju förefalla ganska egendomligt, alldenstund den ju är känd för att vara mera anspräkslös i fräga om jordmän än de. Förr ansäg man knappast nägon jord sä dâlig, att det ej skulle kunna växa hafre ä densamma, och numera fär man i stället bevittna, att snart sagdt ingen jord är göd nog för hafre. Sä mycket har ocksä länge varit klart för talrika jord¬ brukare, att om man vill fâ en ordentlig hafregröda, sä duger det ej längre att spara pä näring för densamma. Sälunda har det ju blifvit mer och mer vanligt att gifva chilisalpeter tili hafren och detta heit