185 pa, med olika men bestämda egenskaper, alia mycket gifvande och af högt fodervärde, dertill äfven detta är att tillgâ i nära nog obegränsade qvantiteter och af fullgod beskaffenhet. Förslaget torde âtminstone tâla att tänka pà. Emot detsamma talar, det medgifva vi gerna, den fara for inblandning i svarthafren, som harmed kan gifvas. Men dels är det ju ej frâga om annat ân en odling för en gang, och dels bör det väl kunna lata sig göra att hâlla reda for det lilla parti svarthafre, hvartill man samtidigt mäst inskränka sig. Den gamla invändningen, att hvit- hafren ej skulle gâ lika bra till i svarthafredistrikten som annorstädes, torde det numera ej vara nödigt att spilla manga ord pä, sedan sä mânga odlingar af densamma i stört inom jüst nämda trakter för länge sedan be visât dess ohâllbarhet. Hufvudsumman är att vâr svarthafreodling faktiskt befinner sig i en mycket ovanlig och farlig ställning. Hvad är dä naturligare än att man kan finna sig nödsakad att tillgripa nya och utomordentliga ät- gärder? Till sin hufvudsak är frâgan dock af ekonomisk natur, och ur just den synpunkten mena vi, att den här framkastade tanken allra mest torde förtjena att tagas i öfvervägande. N. Hjalmar Nilsson. Straknäckning hos hösthvete, förorsakad aî svampea Leptosphaeria herpotrichoides de Not., OCll deSS förhallande hos olika sorter. Sjukdomens art och uppträdande. En iakttagelse, som mängen jordbrukare säkerligen torde ha gjort ä sina hösthvetetält under den gängna sommaren är, hurusom en del strän bland de öfriga legat knäckta och mer eller mindre nedtryckta tili marken. Dylika knäckta strän mista snart sitt friska utseende; axen blifva smä, outvecklade, mjuka och svampiga samt öfverdragas af sot- dagg, hvarigenom de fä ett svartaktigt, sjukligt utseende. Kärnan för- hindras i sin utbildning; den blir liten, ofta mer eller mindre skrumpen och svart i spetsen af sotdagg. Ser man närmare efter, skall man finna, att det är i den nedersta (mera sällan näst nedersta) korta sträleden närmast marken, som knäckningen sker, vanligtvis ungefär pä midten