Förslag till anordnande af utsädesutställningar länsvis. Till Rikets Hushällningssällskap har i dagarne utgätt ett cirkulär sä lydande: Bland de medel, soin i vart land tidigast och allqiännast kommit tili användning för främjandet af en rationel siides- och foderväxtodling, intaga som bekant spanmals- och fröutställningarne ett af de främsta rummen. Patagligt är ocksa, att dessa — särskildt under den s. k. utsädesfragans tidigare skede — mycket bidragit att rikta uppmärksam- heten pä vigten af en god utsädesvaras användande samt skördarnes omsorgsfullare vard, rensning och sortering. A andra sidan lider det deremot intet tvifvel, att dylika jitställnin- gar i närvarande stund hafva en väsentligen annan uppgift att fylla och salunda äfven böra erhâlla en nâgot förändrad form, om de skola blifva tili det gagn, som med dem afses. Kännedomen om, hur ett fullgodt utsäde, en begärlig marknadsvara, skall vara beskaffad, ingär nu för tiden dess battre i nära nog hvarje svensk landtmans medvetande. I dess Ställe ha andra och i direkt ekonomiskt afseende ännu vigtigare fragor nu ryckt upp pa dagordningen, hvilkas besvarande alltsä för närvarande i främsta rummet ligger den intresserade landtmannen om hjertat. Sasom spörsmal af detta slag ma här bl. a. framhällas: det relativa värdet af de tillgängliga olika sorterna af sädesslagen, rotfruk- terna och foderväxterna, deras lämplighet för skilda delar af vart land samt framför allt deras olika ansprak pa jordman, läge, skötsel och annat mera, Eller med andra ord, det gäller nu närmast att vinna klar- het om, huru man säkrast och med bästa ekonomiska utbyte skall under de gifna förhallandena kunna frambringa möjligast rika, fullgoda och förmanligt realiserbara skördar. Att utställningar i den hittills varande formen härutinnan ej kunna lemna stört besked är ju en gifven sak. Dessa länga rader af smaprof- ver, vanligen oâfkomliga i sina väl tillslutna glasburkar, hafva ej mycket att säga utöfver analysens torra siffror, i all synnerhet dâ ingen garanti lenwffis, huruvida och i hvad utsträckning profvet motsvaras af tillgäng- ligt eller âtminstone inneliggande lika beskaffadt parti. Konsten att framställa ett vackert utställningsprof är ingenting att lära, än mindre att prisbelöna. Allra sämst stäldt är det tydligen härvidlag med de stora allmänna fröutställningarne, der all kontroll i sist nämda afseende är sä godt som omöjlig och der likt och olikt provins- eller länsvis blandas om hvartannat.