Notiser. Antalet Studieresande, hvilka besökt Svalöf, har i är som vanligt varit mycket stört. Bland besökande frän Sverige kunna nämnas sti- pendiater frän Bohusiän, Östergötland, Halland, Blekinge, Nerike, Upp- land, Värmland, Jämtland, Västerbotten samt Skaraborgs, Stockholms, Västernorrlands, Gäfleborgs, Jönköpings och Kristianstads län i grup- per om 10—30 st. tillsammans c:a 250 st. Därjämte besöktes anstal- ten under sommarens lopp af bl. a. Prof. R. Sernander med 10 studen- ter frän Uppsala, Docent Harald Kylin, Uppsala samt Dr. N. Sylvén frän Statens Skogsförsöksanstalt, Stockholm och Lektor Carl Starbäck, Gehe, af hvilka de bäda sistnämda gjorde ett längre uppehäll härstädes. Frän vära grannländer ha som vanligt kommit en del fackmän däribland frän Danmark Konsule'nt, mag. sc. Sofie Rostrup, Konsulent, mag. sc. M. L. Mortensen, Assistent Peder Hansen, Tystofte, Fröken Louise Lange, ’’Dansk Frökontroll” och Konsulent H. Kryger Larsen, Taastrup; frän Norge, Froavlsmester Chr. Funder och forsoksleder Ingebr. Five samt frän Finland agronomerna L. O. Hirvensalo, Y. E. Körte, Ilmari Auer, Helsingfors, Birger Planting, Emma Kasurinen, Aati Savolainen och Lärarinnan Selma Gartz. Frän utlandet ha dels kommit större sällskap och komissioner, dels ett stört antal enskilda studieresande. Forst förtjänar mähända omnämnas, att den franska interparla- mentariska fredsgruppen vid sin rundresa genom Sverige ocksä besökte Svalöf. Vid besöket härstädes erhöllo deltagarna först i samband med välkomsthälsningen en kortfattad redogörelse för förädlingsarbetena, hvarefter institutionsbyggnaden, försöksfälten och de större odlingar- na ä Bolagets fält besägos. Slutligen intogs under en syn- och hör- barligen högst animerad stämning middag i Föreningens museilokal. Tvänne officiella komissioner ha under äret besökt Svalöf, den ena frän Holland, Prov. Groningen, bestäende af Dr. Ph. van Harre¬ veld, Godsägare R. Dojes och den kände förädlaren J. H. Mansholt, den andra frän jordbruksdepartementet i Canada och bestäende af tvä departementets tjänstemän: Deputy Minister of agric. C. C. James, Toronto och Sead Commissioner G. H. Clark, Ottawa. Bland utländska besökande märkas vidare Prof. C. Rogoyski, Krakau med 14 studenter, Dr. Holtmeier, Königsberg, med 12 gods-