De lefvande krafterna i sädeskornet och de af detta framstälda tekniska produkterna. I den hvardagliga praktiken är man blott alltför benägen att upp- fatta spanmâlen, râvaran for sâ mânga och vigtiga industrigrenar, som ett dödt ting, med hvilket man kan handskas ganska ovârdsamt, blott man iakttager de inlärda handgreppen för dess magasinering, omskof- ling o. s. v. Man glömmer dervid sà lätt, att sädeskornet dock är en lefvande varelse, visserligen i ett hvilostadium men dock fortfarande beherskad af de lefvande krafter, som bo derinom och aldrig helt upphöra att vara i verksamhet. Infor de opârâknade svârigheter och kraf, som praktiken dess värre ofta nog ställer i ens vâg, kan endast en riktig kännedom om dessa ting blifva till ledning och hjelp. Än mera skall den oinvigde dock naturligtvis tro, att med span- mâlens bearbetning tili mjöl, malt o. s. v. detta lif skall vara utsläckt, sedan sädeskornets ursprungliga uppgift att alstra lefvande plantor dermed är omintetgjord. Sâ är dock ingalunda îorhâllandet. Äfven i den sâ erhâllna materian äro lika mägtiga och lika gâtfulla lifskrafter verksamma, dem det för yrkesmannen är af om möjligt ännu större vigt att nâgot känna till. Med tanke härpä är det som vi ansett lämpligt att i Boreningens tidskrift hänleda uppmärksamheten pä dessa frägor. Vi stödja oss dervid pä ett populärt föredrag*) af den framstâende forskaren pä jäsningsteknikens omräde, den kände föreständaren för das Institut für -Gährungsgewerbe i Berlin, professor Max Delbrück. Deri lemnas en pâ de allra nyaste undersökningarne och äsigterna fotad intressant framställning af dessa nyss antydda krafter, som verka ej mindre inom det ännu orörda sädeskornet än i de derur framgängna produkterna. Han visar, hurusom i dessa, äfven mjölet och maltet, vigtiga omsätt- ningar och kraftförskjutningar alltjemt fortgâ i den ena eller andra riktningen, och att det för de praktiska näringarne, för kvarnar, bage- rier, bryggerier och brännerier, gäller att väl taga vara pä de kemiska och biologiska vetenskapernas landvinningar pä detta omräde. *) I Hoffmanns nyss utkomna första femärsberättelse för arbetena vid försökslager- ihuset i Berlin.