No. 3. ! 021. N.v. Haagsche Baiansen en Gewichten Fabriek. The Hague Balances and Weights Factory Ltd. Balances et poids. 1000-1-21 Denneweg 138, 140, 142, 142a den Haag (Holland).