9 ' <% communiceerende met de ruimte van den cylinder; 3. voor een buis, om de spanning der lucht in den thorax te regelen. Deze spanning maakt men negatief, zooais zij in werkelijkheid is : de lucht dringt dan van buiten in de caoutchoucblaas, en het middenrif wordt bol naar boven. Trekt men dit naar beneden (inademen), dan vermindert de drukking in de thorax-ruimte en de long wordt verder uitgezet : aan hären weerstand is de door den manometer aangewezen negatieve drukking gelijk. Dien weerstand kan men als positieve drukking meten, door den mano¬ meter met de tracheaal-buis te verbinden en lucht in de thorax-ruimte toe te laten. In plaats van een caoutchouc-zak kan men een ver¬ sehe long van konijn gebrniken. Het schema laat buiten de longen in den thorax een ruimte over, als bij het levende dier niet voorkomt : zij is echter van geen beteekenis, aangezien de drukking op den inwendigen borstwand daardoor niet gewijzigd wordt f 23 50 IY. SPIER- EN ZENUW-PHYSIOLOGIE. 27. E/ectrische dijjfe^iitiaa/-osmometer. E n g e lm a n n. j Onderz. 'Labor. Seihe III. Dl, II. bl 365. Twee glazen \ vaten van Vierkante'doorsnede, op de elkander toegekeer- de plaangeslepene vlakte met een ronde opening van 30 mm. diam. voorzien, bevatten ieder den electrode : een platinaschijf van 30 mm. middellijn. Tusschen beide glazen komt de cel : een plaanparallelle plaat-van hard- caoutchouc, voorzien van een dwarse doorboring van 30 mm. middellijn, die naar boven met een kort geelkoperen aanzetstuk communiceert, waarop een stijgbuis, of manometer kan worden vastgeschroefd. —- De vliezen of poreuse platen, wier electrisch-osmotische pemeabiliteit men vergelijken wil, worden tusschen de 0 i A Y