Z E V E N T E N D E A F T E K E N I N G uitgedrukt "en aangeweezen met de letter A. van den dodrn des tweeden Halswet, velgebeentens o koomende , werd in het uitfteekende gedeelte van het achtet- hoofd geplant; gelyE in des zelfs weeder aa , noch niet gefc eiden B. te zien is. Dit paar weggenoomen zynde , werd het vierfe ontdekt? de kleene Rechte in aanhech. un , toch loop van vezelen van het voorgaande met verfchtllmdes want zyn eene gezielte aan het knokkelachtige tlitfteekzel. van het eerPte Halswervelgebeente vaß: gemaakt hebbende , ondethet voorgenoemde paar , gaan zy_ tot het ac terhoofd D. Een der Zelve E_ gen wenug hooger dan de ander gelegen , gptng naar het achterPte _en gasillgfte gedecäte Emdhet hoofd. {in deeäe tweä reämlie pgapeg, txilegdpnszpcägrgleeäfcilgtägxä. c egevoeg e rooterec ev1n men e er e c u1 c e tende uit den dooärrn vgn het tweede Halswervelgebeente en met het ander gedeelte utt heälwerfiche uitfceekzel van häßt ekelrfte Halslxgfergelgebeente. h ba R f h f h - et zesd , aft aan. e eene rec te pieren, G. et oven e c uin c e, Itrekt zich Srgäalietnäitlteekzel v_an het eerPte Halswervelgebeente , tot de zyden van het aChterhQQfd_ Een däezg Sfgldeäen hancgd aan de eäne aanhechtmlg ltgochhvaß Her zevende aar , I. e o0 uxgen e genoem , voprnaame y op et voor gedeelte van detfhals gelegen ( z.ie de achtiendeAftekening) is lang en klcazk; (äp twee en zomtyds , gelyk 1n d1t l1chaam , dne plaatzen aan het BorPt- en oven e. Van het Sleutelgebeente gevoegd zynde , vmd men des zelfs andere deel aan het tepel- wys uitPceekzel , ja. ook wel aan het alderachterfte vanhet hoofdgebonden. Het achtPce paar , 00k van vooren geplaatft , L. (zxe de acht1ende Aftekemng) by zommige het inwendige Rechte genoemd , legt geftrekt en gevoegd tuffchen al de dwerfche uitPteekzelen van liie läVexgäelbeenderen des hals , derizelaver banden en de achterPce oneffenheden van et 00 e. Behalven deeze gaaxfer van a1 de Wetvelbeenderen ( behalven de twee eerPce) des hals Spierbundelen , welke benedewaards , 1eder aan het bpvenfce der nbben , gehecht zyn ; deeze moet men door den tnaam van N ekfp1eren , um de verdere rugdoornach- tige , onderkennen. a h d R De Sgmren , welke tot den hals , elgßnlyk geßßßmd", be 001'611 s 23m V16! e 9er e deezes bhaarns gedeeltens werden de Lange genoemd en getoond 1n dc ACH-