dienfcwilligheid U Ed. Moog. te doen blyken: maar eerder , dan nu; noch beeter , dan deeze, geene ge- legenheid konnen vinden: Want myne Ontleding des Menfchelyken lichaams en eene Inleiding tot de zelve, in de Duitfche taal uitgeevende , kau CIIWKOIH ik de zelve met diepe eerbiedigheid U Ed. Moog. opoffe- ren en toeeygenen: Welke vrymoedigheid ik hoop , dat my by U Ed. Moog. niet zal onaangenaam maa- ken en te minder 5 naardienik doordit Werk, het ge- Pcel des Menfehelyken lichaams , ten nutte van alle Artzen , tracht te vertoonen; my in myn ampt poog 116 quyten en boven alles aan U Ed. Moog. in het be- zonder wenfeh vte doen zien, dat ik , met alle onder- edaanigheidJaen, A EEDELE MOOGENDE I-IEEREN, EED; MOOG. Gehoormam├če dienaar," BIDLOO. 'AAN