Cis. J eutsche Kunstgeschichte H. Knackfuß L Professor an der K. 1cunstakadcmic zu Kasse Band Z1Iit 420 2lbbildungcn ,s WFstss, N C, K RAE N I, is s E : Z J Z. Es NOT Ys4sss.k is D 1888 sind. HitipcdtuIs für Rsmkss8l ums 3iMisnJs Hände