Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Nederlandsch Archief voor Genees- En Natuurkunde
Person:
Franciscus Cornelis Donders Willem Koster
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit39803/26/
393 
opgeheven, ook deze alléén zou meêtrillen. Zoo wilde ik 
dan elken vocaal op elken toon zingen of doen zmgen, en 
van elken boventoon de aanwezigheid en de betrekkelijke 
intensiteit bepalen uit de resonance eener snaar, gestemd 
in den te bepalen boventoon. Spoedig bleek echter, dat 
ook de snaren, waarvan de demper niet was opgeheven, 
bij ’t zingen op den zangbodem in medetrilling geraken, 
zoodat het moeijelijk is, den verkregen toon er met het 
gehoor uit af te zonderen. Ik beproefde nu andere snaar- 
instrumenten, slaagde vrij wel met viool, maar beter 
nog, toen ik de guitarre te baat nam. Aanvankehjk 
voorzag ik ze met vele snaren, gestemd als boventoonen 
van een’ te zingen grondtoon. Maar weldra ontdekte ik, 
dat in vele gevallen met eene enkele snaar het doel beter 
nog bereikt wordt. Men kan met C van 65'/4 tnllingen 
in 1" beginnen, en gemakkelijk tot c' van 261 trillingen 
stijgen, zonder zieh van andere dan omwondene snaren 
te bedienen, die hierbij verreweg de geschikste zijn. Tot 
het beproeven eener enkele snaar van een vleugel had 
ik geene gelegenheid; welligt zou deze nog de voor- 
keur verdienen. Op den toon nu, waarin de snaar 
gestemd is, zinge men met ongeveer gelijke kracht ach- 
tereenvolgens de onderscheidene vocalen tegen den zang¬ 
bodem der guitarre, waaTbij de snaar in trilling geraakt. 
Eerst luistere men naar den grondtoon in de snaar, ver- 
volgens naar den lsten boventoon of tweeden partielen toon, 
het octaaf, dat men hoort, als men in ’t midden dempt, 
voorts naar den 2den boventoon, door op V3 te dempen, en 
zoovoorts tot den boventoon, bij het dempen op - 
der lengte. ’t Is volstrekt niet noodig, krachtig te zingen. 
Maar wel komt het er op aan, dat de toon zuiver zij en 
goed sta; want de kracht der resonance is vooral van 
die zuiverheid afhanlcelijk : ontbreekt die voorwaarde,
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.