Volltext: Nederlandsch Archief voor Genees- En Natuurkunde (1)

390 
zoodat de aangevangen medetrilling, bij gelijkheid van 
période met de opwekkende, blijvend versterkt (inplaats 
van tegengewerkt) wordt. De eigene toonen eener snaar 
zgn nu vooreerst baar grondtoon, voor sehommelingen der 
gebeele snaar, en voorts de gewone boventoonen van 
2maal, 3maal, n-maal dat getal trillingen in denzelfden 
tijd, als sebommelingen van de snaar in 2, 3, n deelen, 
gescbeiden door knoopen. De klank eener snaar bestaat 
daarom niet enkel uit baren grondtoon ; maar een aantal 
boventoonen zijn in verschillendekraebt daannede verbondeu 
tot den eigenaardigen klank, afbankelijk vooral van de 
plaats, waar de snaar wordt aangeslagen. De tbeorie geef't 
volkomen rekenscbap van den bewegingsvorm der snaar 
bij verschil van aanslag, en van de daaraan Verbünden 
boventoonen. Om zieh te overtuigen, dat van een klnnlr 
slecbts de daarin voorbanden partiele toonen resonance 
kunnen voortbrengen, is eene guitarre zeer dienstig. In 
vroegere jaren beb ik een deel van mijn’ tijd deckt genoeg 
besteed, om op dat ondankbaar instrument eene zekere 
virtupsiteit te verkrijgen. Ik heb het nu weêr voor den 
dag gehaald, en -de vroeger vertragene praktijk er van 
kwam mij tbans goed te stade. lets moet ik er hier van 
zeggen. Yooreerst naar de plaats van aanslag, met een 
fijnen stift nit te voeren, ten einde de snaar onder den 
vorm van een’ boek en niet van een’ boog uit haar 
evenwigt te trekken, krijgt men in den klank de boven¬ 
toonen, die de tbeorie verlangt, en hoort ze terstond, 
wanneer men den klank met den vinger dempt op die 
plaats, waar de gezöchte boventoon een’ knoop beeft: 
voor den eersten boventoon in ’t midden der snaar, voor 
den tweeden op */h voor den näe“ op van bare lengte. 
Door dit eenige malen teberbalen, krijgt men dien boven¬ 
toon zoo in bet oor, dat men bem nu ook in den vollen
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.