Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Nederlandsch Archief voor Genees- En Natuurkunde
Person:
Franciscus Cornelis Donders Willem Koster
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit39803/22/
389 
de Sekunde. Wil men nu deze gebruiken, om de boven- 
toonen van een’ klank te versterken, dan is men aan 
bepaalde grondtoonen gebonden. Alléén voor den grond- 
toon van 64 trillingen (een weinig lager dan C) zijn 
ze allen geschikt; ook, N°. 2 (128 trillingen en 1") als 
grondtoon genomen, kan men nog 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18 en 20 gebruiken en dus tien partiële toonen 
vinden; maar bij N°. 3 (192 trillingen in 1") als grond¬ 
toon , is men reeds tot 6, 9, 12, 15 en 18 beperkt, bij 
5 tot 10, 15 en 20. Zoo wordt de beperking grooter 
en grooter, terwijl ze bovendien voor klanken met 
een der tussoben gelegene toonen als grondtoon vol- 
strekt onbruikbaar zijn. Juist voor de vocalen nu kan 
men uit de orde der boventoonen, bij een’ zekeren grondtoon 
gevonden, geenszins besluiten tot die, bij andere grond¬ 
toonen te vinden, veel minder zelfs dan bij klanken van 
muzijkale werktuigen. Tot eene volledige analyse der 
vocaal-klanken met bet gehoor zou men dus over een 
buitengeweon gxoot aantal resonatoren, op allerlei toonen 
gestemd, moeten kunnen bescbikken. De kostbaarheid 
is bier reeds een binderpaal. Buiten die van bet physisch 
kabinet heb ik er dan ook door König nog slecbts een 
tiental laten vervaardigen, welker toon, volgens bem, aan 
den eigen toon der mondbolte bij de onderscbeidene 
vocalen zou beantwoorden. Enkelen daarvan bebben mij 
goede diensten bewezen, om bet aanhouden van den- 
zelfden eigen toon te constateren, terwijl de vocaal op 
verschillende toonen gezongen werd. 
Eene andere wijze nu, om de boventoonen hoorbaar 
te maken, bestaat in bet doen resoneren van snaren. 
Men begrijpt ligt, dat eene snaar, op een’ bepaalden toon 
gestemd, slecbts in hoorbare trilling geraakt, wanneer 
zij door een der haar eigene toonen wordt aangedaan t 

    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.