Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Reports of Visits to Foreign Laboratories, vol. 7 (1932-33) [Illustrated Typoscript in 7 volumes] Reproduced with the kind permission of Dr. Cecil E. Leith
Person:
Benedict, Francis Gano
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit39750/194/
f 
OVER HET BASALE METABOLISME 
toA 
l|il 
- § " -g 
o # . -a 
».«■*■< 
“NJS u 
. •*-> 
u tß.ti 
„Ä £» « 
« C £< 
nn tfi s 
■P c5-n 
1 . ö-S 
J. — 3 
2 O 
J 
«8 
LU 
ic|xJ J 
' u . i 
: iö *■ 
tv a 
rr uj 
O) 
^ 5 o w fc •** 
-g « a© o. ■§ 
•a | oj* « ra 
•r c S3 
Se.B'S-S 'S 
> "-o js 3 g 
_ -+ï br'C cQ © 
.5 -2 Io £ io 32 
•= o. « S io e 
-2 - £ ~T co £ 
e;“s.^ 1 
i"-g^j || 
N«"i 5! 
.-JsST'i »ö 
•g£ 
5 !- 
1* 
ü ■. UTJ 
-: tj o> *> £ 
• m 75 13 1: 
*SȊs 
U 
IM 
CO 
LEZING VAN PROF. 
BENEDICT 
Onderzoekingen op het gebied 
van stofwisselingsphysiologie 
De Utrechtsche Studie geprezen 
De algemecn bekcnde stofwisselingsphy- 
Eioloog Benedict uit Boston heeft gister- 
avond in de collegezaal van Prof. Noyons 
te Utrecht voor de leden van de medische 
faculteit van het Utrechtsch studenten- 
corps een lezing gehouden over do grond- 
slofwisseling (basaal métabolisme) en de 
uitkomsten van de jongste onderzoekingen 
diepaangaande. 
Spr. wees op het feit, dat Utrecht een 
van de weinige plaatsen is, waar werkelijk 
aan grondstofwisseling op de juiste weten- 
schappelijke wijze wordt gedaan (prof. 
Noyons), zijn laboratorium was dan ook 
het doel van zijn bezoek «an Europa. Ver- 
zameling van n o r m a a 1 feitenmateriaal 
Staat bij dit onderzoek op den voorgrond. 
Alle lichamelijke werkzaamheden worden 
daarbij geregistreerd en zoo nauwkeurig 
mogelijk gemeten en vormen waardevol 
maternal voor diagnostiek on behandeling 
■van verschillende aandoeningen. 
Spr. wees op de verhouding tusschen 
grondstofwisseling (warteproductie bij 
rust) en lichaamsgewicht en op de pogin- 
gen gedaan tot standaardisatie van deze 
waarden. Ook do oppervlakto van het 
lichaam speelt een rol, zoodat bij kinderen 
de waarden grooter zijn dan bij volwasse- 
nen. Als enkele cijfers noemde spr.: 1 ca¬ 
lorie per K.G. per uur en 1000 caloriën per 
M2 lichaamsoppervlak per dag. Lichaams¬ 
gewicht en geslacht zijn factoren die ge¬ 
wicht in de schaal leggen. Om zieh reken- 
schap te geven van de leeftljdsfactor heeft 
men in Boston regelmatig een zelfde groep 
van 4 personen (3 mannen en 1 vrouw) on- 
derzocht: deze onderzoekingen duren nu 
reeds 17 tot 24 jaar. Over de uitkomsten 
van deze serieonderzoekingen, die hun ge- 
lijke in de wereld niet kennen, gaf spr. 
een kort overzicht. Dit is de eenige métho¬ 
de om den invloed van den stijgenden leef- 
tijd vast te stellen. 
Het laatste jaar heeft men zieh meer in 
het bijzonder gewijd aan de bestudeering 
van de grondstofwisseling van ouden van 
dàgen, speciaal bij een groep vrouwen tus¬ 
schen 66 en 86 jaar. Men koos normale ge- 
zonden ouden van dagen uit een oudevrou- 
wenhuis. Het gemiddelde van de grond¬ 
stofwisseling van al deze personen bleek 
slechts 0,9% van den norm al te wijken. 
Spr. wees in aansluiting daaraart opt de 
behoefte aan physiologische waarnemingen 
bij normale ouderwordende proefdieren. 
Spr. heeft ook nadern onderzoekingen 
naar de rasfactor ingesteld door onderzoe¬ 
kingen bij Chineescho en Japansche vrou¬ 
wen, bij vrouwen in Engelsch-Indië (Ta¬ 
mils in Madras), inboorlingen in Australie, 
.Yucatan en in Amerika geboren Chinee- 
sche meisjes. Verschillende groepen had- 
den een grondstofwisseling van 14—16% 
beneden de Amerikaansche standaarden. 
Daarentegen h add an de Indianen in Yu¬ 
catan bij herhaalde onderzoekingen bij ge- 
legenheid van verschillende expedities een 
grondstofwisseling van 5—8% boven de 
génoemde standaard. (het gemiddelde van 
die drie expedities onder leiding van resp. 
Williams Shattuck en Steggerda was 6,5% 
boven het gemiddelde. Bij onderzoekingen 
op verschillende dagen werden intusschen 
wel verschillende waarden gevonden. Merk- 
.vvaardig was de geringe polsfrequcntie (40 
1—50), die bij deze Maya’s in Yucatan deze 
hooge grondstofwisseling vergezelden. Ver- 
gelijkt met de Maya’s in Yucatan en de 
Tamils in Engelsch-Indië dan komt men 
tot verschillon van 40% ! 
Bij een tiental Amerikaansch-Chineesche 
Songe vrouwen vond men waarden van ge- 
middeld 9.2 pCt. beneden de Amerikaan¬ 
sche standaardcijfers. Uit dit alles blijkt 
dat de rasfactor van belang is. Ook bij 
proeven op dieren is dit overtuigend geble- 
ken. Met name zijn deze proeven bij duiven 
iverricht. Een ander onderdeel had betrek- 
king op de wisselmgen van dag tot dag. 
Daartoe werd elken dag de grondstofwisse 
ling bepaald bij een groep Studenten gedu- 
rende een période van 3 weken. Het zuur- 
stofverbruik bleek vrijwel op één hoogte te 
blijven (per minuut gemiddeld 231 c.c.). 
De veronderstelling was dat gedurende 
'de slaap de grondstofwisseling gering zou 
zijn. Het was echter niet gemakkelijk daar 
over nauwkeurige uitkomsten te krijgen 
Spr. heeft in Engelsch-Indië proeven bij een 
Vrouw genomen ( 10 pCt. beneden den 
norm). Ook bij waarnemingen elders vond 
men tijdens slaap èen daling van 10 pCt 
De rasverschillen hebben dus op deze rela- 
tieve daling geen invloed. Vervolgcns heeft 
men overeenkomstige proeven tijdens hyp¬ 
notische slaap genomen. 
Daax-hij bleek een verlaging van de 
grondstofwisseling te bestaan, zoodat in 
physiologisch opzicht de hypnotische slaap 
zieh duidelijk van de normale slaap onder- 
scheidt. 
Spr. ging vervolgcns over tot de bespre- 
king van de tegenwoordig door hem ge- 
bruikte apparatuur. Tegenwoordig wordt 
daartoe een afsluitend masker gebruikt in 
den vorm van een heim die het geheele 
hoofd omgeeft cn om de hals hermetisch 
met rubber is afgosloten. Men onderscheidt 
een open en een gesloten stelsel, sommige 
alleen voor de bepaling van het zuurstof- 
verbruik, andere ook voor de bepaling van 
de koolzuuruitscheiding. Als regel worden 
proeven bij rust en tijdens arbeid genomen, 
bij geestelijke inspanning, bij wisselend 
zuurstofgehalte, bij toediening van alcohol 
»n gedurende de herstelperiode na uitput- 
tende spierarbeid. Sedert spr. jaren gele- 
den de helmrotameter van prof. Noyons 
heeft leeren kennen heeft. hij dit toestel niet 
meer willen missen. 
Al deze toestellen worden regelmatig ge- 
controloerd. Spr. beschreef de uitkomsten 
van zijn jongste onderzoeking. 
Merkwaardig waren met name de bepa 
lingen van den invloed van geestelijken 
arbeid op de grondstofwisseling. Hart- en 
longwerking waren vermeld maar een be- 
trouwbare invloed op de grondstofwisseling 
kon niet worden vastgesteld. Ook als on¬ 
derdeel van onderzoekingen naar de phy¬ 
siologische en psychologische werking van 
alcohol op het lichaam werden stofwisse- 
lingsbepalingen gedaan waarblj echter geen 
duidelijke verschillen werden vastgesteld. 
Tenslotte wees spr. op de waarde van een 
en ander voor de kliniek. Daartoe moet 
met name de perspiratio insensibilis wor¬ 
den gomoten cn daamaast de grondstofwis 
seling met de helmrotameter worden be¬ 
paald. Van beteekonis is daarbij geblekcn 
de bepaling van de temperatuur van de 
uitgea/lemde lucht. De perspiratio insensi¬ 
bilis blijkt een waardevolle maatstaf voor 
de grondstofwisseling te zijn. Deze onder¬ 
zoekingen behooren volgens spr. tot de 
routine onderzoekingen van alle ziekenhui- 
zen. 
FUSAIN 
Ood Almighty Hist planted a 
garden and indeed it is the 
purest of human pleasure. 
De parken — in het late najaar — heb¬ 
ben zoovele bekoringen, dat het een lust is, 
een wijle te toeven te midden der Herfst- 
stemmingen. Niettegenstaande stormvlagen 
en gestriemd door regen is het de natuur 
bijkans onmogelijk van al haar schoons af- 
stand te doen om — zij het voor een wijle 
sterven te gaan. 
Brons Iigt het park Oog-in-Al met zijn 
prächtige tinten in goud en oranje en bruin 
vredig te pralen in de morgen herfst-zon- 
naschijn; de tintelende ochtendkoelte 
streelt en brengt vreugde. 
Zie den berkenheuvel, zooals die een 
boeiend middenpunt vormt van een wijd 
uitzicht op vijver en gazon, op perken met 
iuichende bloemguirlandes in lila, rood en 
geel en wit, gerangsehikt tegen een fond 
van groen in alle denkbare schakeering. 
De blanke watervlakte, die eens vijver 
waa, is thans door de stroomende regens 
tot een meer, zooals de slooten tot rivier- 
tjes zijn gezwollen. Het nü rimpellooze op- 
pervlak weerkaatst feile dreigementen van 
wolkenreuzen met telkens zondoorglurin- 
gen. 
Bontkleurige eenden duikelen kwekend 
en dartelend on zi«h jtoiletteerend; ze ge- 
nieten volop van de momenten van het 
kortstondig zonneféest, ze zijn de note gaie 
der omgeving. Trots drijven statig in de 
verte eenige zwanen, machtsbewust.... 
De anders; zoo zon nig-jo lige speelplaats 
met de zandbak gelijkt een grauw verla- 
ten eiland midden in een oceaan. Triest 
staan er omheon de ledige banken in het 
watermear. Bij de violenberg, die nog in 
paarsen gloed’ligt, is het bruggetje onbe- 
gaanbaar, ligt midden in het water: nog 
bekrönen margrieten-boeketten stralend de 
vier bruggehoofden. Eenige stamgasten, de 
oude heertjes, die dagelijks het park be- 
tippelen, bespreken — beraadslagend —• 
den ernst van het niet alledaagseh geval- 
letje, hoe zij op de veiligste wijze de over- 
zijde kunnen bereiken. En mönige guitig- 
heid wordt gezegd. 
Als een opvroolijking van al die regen- 
dagen ligt het park gloriënd nü in den 
leutigen zonnegloed. 
Een late herfstdag en toch... 
Een dag als een lied. 
31 October ’32, 
K. A. R. 
RIJKSTELEFOONKANTOOR UTRECHT. 
Niauwe aanslultlngen. 
16656 Fa. Brand en Zn., Nachtegaalstr. 65. 
16657 Has Boekhandel en Leesbibliotheek, 
Mendelssohnstraat 37. 
16667 Wm. C. v. Luyn, Nachtegaalstr. 42. 
16674 C A. Beukenkamp, 2de Daalschedijk 
8, terrein N.S. 
16676 Hypotheek- en Assurantiekantoor, 
Grietstraat 20. 
16877 Maison „MietzS Linser", Oudegracht 
319. 
16679 D J. J. van Kempen, Nachtegaalstr. 
39. 
16685 Gpref. Burgerschool voor L. O. en U. 
L. O., Plompetorengracht 25. 
16691 R.K. Vrouwenbond, afd. Utrecht, 
Boothstraat 9. 
16692 M. A. G. v. Isselt, Gildstr. 68. 
16693 Mej. M. L. S. de Beaufort, Oudwijk 
47 
16696 G. W. v. Toi, Nieuwe Gracht 62a. 
16703 Café „de Kampioen", H. Ç. A. de 
Zeeuw, Jutph. weg 199. 
16801 Huize Mohr, Leidscheweg 17b. 
26224 Mevr. J. C. Orijber—(Helfrich, Beets- 
laan 5, Bilthoven. 
26310 J. Diederik, Zweerslaan 6, Bilthoven. 
26674 E. G. Sauerland, Mozartlaan 20, Bilt¬ 
hoven. 
28300 Piet Catoen, Waterweg 99, de Bilt 
28301 G. Rietveld, Waterweg 80, de Bilt. 
ACADESHENIEUWS. 
Bevorderd tot doctor in de geneeskunde 
aan de rijks-universiteit te Utrecht jhr. J. 
J. M. van der Does de Wiljebois, geboren 
te Arnhem, op proefschrift, getiteld: Over 
migraine, in het bizonder over hemicra- 
nia psychica. 
Op 
Vereeil 
a.s., el 
houdej 
Ds. Is 
hage, I 
telijkfl 
Pater 
M. KJ 
J. B
    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.