Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Huru draga slutledningar från olika års jemförande försök?
Person:
Nilsson, N. Hjalmar
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit38176/1/
:59 
gârd — i 22 âr — ej funnits klöfver, kan man väl näppeligen antaga att 
nagra klöfvernematoder funnits i den. 
Alla blomkrukorna, inalles 20 st., stodo under vintern ute i det fria, 
dâ, jorden i dem blef absolut bottenfrusen. Direktor J. ville härigenom 
söka fa reda pä om kölden verkligen har den menliga inverkan pä 
skadedjuren, som man skulle vilja hoppas 
Rörande de résultat, till hvilka han dervid kommit och om hvad 
han än vidare under den förflutna sommaren ytterligare kunnat utröna 
i den intressanta frägan, föreligga ännu ej nagra meddelanden. Sä snart 
dylika blifva tillgängliga, skola vi ej dröja att lata tidskriftens läsare fa 
del af dem. 
W F, 
Huru drap slutledningar fran olika ärs jemförande försök? 
Det har alltid sina vanskligheter att direkt jemföra skördesiffrorna 
fran olika sortförsök, lika godt om de utförts pa olika platser eher 
olika tider. De faktorer, af hvilka utgängen i hvarje särskildt fall beror, 
äro alltför mänga och alltför vexlande, för att ett füllt likvärdigt grundlag 
för en dylik jemförelse skulle kunna paräknas. 
Äfven da vi vilja draga detaljerade slutledningar endast af vära pa 
Svalöf utförda försök, mötas vi af samma svärigheter. Att odla samma 
sort pa samma parcell är efter är är naturligtvis en utväg, som det aldrig 
kan blifva fräga om att tillgripa, i synnerhet när säsom här den ledande 
grundtanken för alla fältarbetena är att i möjligaste man bjuda försöks- 
plantorna samma vilkor, som vid kulturen i stört komma dem tili godo. 
Och dit höra ju i främsta rummet lämplig jordmän, passande bearbetning 
af jorden, riktig förfrukt, lagom gödselkraft o. s. v. Afven pä perma- 
nenta försöksfält mäste ju en ordnad cirkulation inrättas och sälunda 
platsen för hvarje sädesslag ärligen vexla. 
Da alltsä ombyte af plats under ingen förutsättning kan undvikas, 
hafva vi ansett oss bäst betrygga den praktiskt vägledande utgängen 
af vära jemförande försök sä väl som förädlingskulturer genom att lata 
dem följa den stora cirkulationen pä egendomen och sälunda anvisa dem 
plats pä de vanliga fälten tillsammans med de stora odlingarne af mot- 
svarande slag, höstsäd med höstsäd, körn med körn o. s. v. Att vex- 
lingarne i afkastningssiffrorna härigenom blifva större än vid andra 
försöksanstalter, hafva vi ej funnit. Huru man än vill ordna sitt försök,
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.