Bauhaus-Universität Weimar

63 
D. glomerata, har 28, den vilda närbesläktade D. Aschersoniana 14 kromosomer. 
Genom att aterkorsa 21-kromosomiga bastarder mellan dessa bäda arter med 
den ena av föräldrarna, glomerata, erhöllos bland annat plantor med 35 kromo¬ 
somer. En del av dessa s> k. pentaploider äro mycket robusta och kraftiga 
och överträffa i detta avseende vanlig hundäxing (se fig. 10). Da emellertid 
hundäxingen i praktiken ej kan förökas vegetativt, och de pentaploida plan- 
toma pä grund av sitt udda kromosomtal ej bli konstanta i följande generation, 
är det nödvändigt att genom urval i deras avkomma försöka fa fram kon¬ 
stanta 42-kromosomiga produkter. Liknande résultat som hos Dactylis ha 
även erhällits hos timotej genom korsningar mellan Phleum pratense med 42 
kromosomer och den 14-kromosomiga vildarten P. nodosum. 
Fig. 10. Hundäxing med 14, 28 och 35 kromosomer (frän vänster tili höger). 
Den andra metoden för ästadkommande av kromosomfördubbling har ut- 
arbetats i U. S. A., dar nagra forskare vid Cornell University genom värme- 
chocker, som drabba embryots första delningar, lyckats framställa majs med 
fördubblat kromosomtal samt heit nyligen ocksä ’’tetraploida” rag- och vete- 
typer m. m. Samma metod har sedan nâgon tid tillbaka ocksä prövats vid 
Svalöf, dock ännu ej med definitivt positiva résultat. Med anledning av de 
amerikanska resultaten har man emellertid orsak att även i fortsättningen ägna 
denna metod all uppmärksamhet. 
Den tredje metoden, tvillingmetoden, har däremot pä kort tid givit gynn- 
samma résultat hos fiera olika växtslag. Undersökningar av kromosomtalen 
hos tvillingplantor ha hittills endast. i mindre omfattning, utförts hos lin och 
vete av tyska och japanska forskare. Genom kromosomavdelningens verk-
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.