Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Vägledning genom Allmänna Svenska Utsädesföreningens Försöksfält på Svalöf 1893
Person:
Anonymous
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit38150/4/
83 
B. Förberedande försök och observationseliter. 
I analogi med de i rubriken använda tvenne benämningarne kunna 
dessa försök uppdelas i tvä skilda kategorier. Den första eller de för¬ 
beredande försöken skulle da omfatta sadana stammar, som i regel nyss 
inköpts utifran eller frân plats inom landet, och som man pa faltet önskar 
underkasta en förberedande pröfning, innan man pa dem offrar mera in- 
gâende arbete i en eller annan rigtning. Den andra eller observations¬ 
eliterna utgöres deremot af stammar, framgangna ur det vid Svalöf i 
stör utsträckning bedrifna urvalsarbetet, stammar som särskilts efter bo- 
taniska karakterer hos plantans olika delar, men hvilka karakterer det 
gäller att närmare pröfva pa konstans, nedärfningsförmaga m. m. De 
bada kategorierna skilja sig salunda väsentligen mera tili ursprunget än 
tili sitt ändamal, som ju är att underkastas förberedande granskning, lat 
vara att denna tili följd af de olika stammarnas just i sammanhang med 
det olika ursprunget staende skilda natur maste bli heit olika, maste ga 
i väsendtligen olika rigtning och tili följd deraf ock tili sitt résultat blifva 
heit skild. I nära samband harmed star ocksâ att de förra mera kunna 
anses som en förberedelse tili kommande urval och sortering af de i 
regel i Sorten förefintliga olika typerna eller i lyckligt fall, om Sorten 
befinnes nog ren, omedelbart tili de jemförande försöken, de senare der¬ 
emot tili en direkt vidare renodling och förädling. Ocksâ finnas bland 
observationseliterna manga, som med lika rätt skulle fâtt sin plats i na- 
gon af följande tvenne serier. 
Till Serien höra 1945 nummer strasäd och ettariga baljväxter och af 
dem falla ej mindre än 1919 under observationseliternas kategori, salunda 
utgörande resultatet af senare tids urval och sortering här pä Svalöf af 
skilda typer. Ett stört antal kvarsta sedan förra aret, men c:a 1200 nya 
ha för aret tillkommit. 
De egentliga förberedande försöken, sadana de ofvan karakterise- 
rats, räkna salunda endast 26. 
Härtill komma 84 nummer klöfver och flerariga baljväxter, hvilka 
förra aret utsäddes i och för iakttagelse och urval. 
Parcellernas storlek har bestämts af tillgangen pa utsäde. Sadden 
af observationseliterna har i regel utförts för hand, af förberedande för¬ 
söken deremot med enbillsmaskin.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.