Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Huru svenska utsädesfrågan förts på afvägar genom herr Birger Welinder från slutet af juli 1885–2 april 1890: Belysning af en nutidsfråga med särskild hânsyn till utsädesföreningens och sv.utsädesfrågans framtid. [Med bilaga.]
Person:
Neergaard, Thomas Bruun von
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit38148/81/
73 
kommelsen, kvilken utsädesforeningens sekreterare naturligt- 
vis rarit förpligtad att meddela Styrelsen. 
Ansäg man ej dylika formaliteter nödiga att iakttagas 
emot mig, emedan jag endast var Föreningens tjensteman? 
Var jag dâ sâsom sadan tili den grad rättslös, att en öfver- 
enskommelse med mig künde uppkäfvas af den ena parten 
ensarnt? 
Dock nog om denna angelägenket ; sä snart jag klar are 
genomskâdar förlop.pet af heia denna sak angaende mitt ent- 
ledigande, förbehäller jag mig att bringa tili giltighet mina 
civilrättsligt obestridliga ansprak pä skadeständ för denna 
ege nd o ms kränk n in g. 
Pâ denna grand har jag äfven protesterat mot utstäl- 
lande i Wien af mina nya apparater genom den nnvarande 
Styrelsen utan min uttryckliga tillätelse, men jag har ännn 
icke hos utställningskomiten i Wien tagit nägra vidare matt 
och steg emot densamina*, emedan jag väntar, att jag efter 
offentliggörandet af detta skall kunna närmare förhandla med 
andra af utsädesföreningen utsedda personer, hvilka vilja till- 
mötesgä mina rättigheter. 
Om mina berättigade ansprak tillfredsställas, sä faller 
det naturligtvis mig icke in att pâ nägot sätt skada den sven- 
ska utsädessaken i Wien, ty ntsädesföreningens medlemmar, 
äro ju oskyldiga i det, som Föreningens Styrelse företagit 
emot mig. 
Jag väntar sâledes pâ denna saks afgörande i högre 
instans. 
xiv. Svenska omdömen ofver art-renheten 
som grand for hvarje utsädes-handel. 
I denna afdelning är jag i det fördelaktiga läge att 
kunna àberopa riktiga och med fullaste öfvertygelse uttalade 
äsigter af inländske man, och har jag som utländing ingen- 
ting att vidare tillägga, an att jag med glädje helsar dem 
som grundval för den utsädesexport tili Tyskland, beträffande 
* Bkrefs i medio af Maj, sedan dess liar jag sett mig nödsakad vända 
mig tili General-komitén för ntställningen i Wien.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.