Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Huru svenska utsädesfrågan förts på afvägar genom herr Birger Welinder från slutet af juli 1885–2 april 1890: Belysning af en nutidsfråga med särskild hânsyn till utsädesföreningens och sv.utsädesfrågans framtid. [Med bilaga.]
Person:
Neergaard, Thomas Bruun von
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit38148/32/
24 
mig sâdan kännedom i det svensta spräbet, att jag skulle 
kuima hafva gjort mei-a nvtta. Nog af, det har aldrig blif¬ 
vit nägot af med lemnandet af anvisningar för förädling tili 
enskilda landtmän. Huru skulle väl lierr W., som förkin- 
drat tillkomsten af producentföreningeu, liaft nagon säker- 
het, för att icke en medlem efter erMllna upplysningar skulle 
hafva utträdt och gjort sig oberoende -—■ detta hade alls icke 
passât in i ramen för »Svalöfssystemet». Dumt bara, att det 
en gang blifvit tryckt den 30 Juli 1886 —- men hvem laser 
väl om igen sädana gamla cirkulär ? ! Och hvem har dem 
föröfrigt i behäll för att efterät kunna läsa om de ursprung- 
liga afsigterna? Men huru kommer det sig, att tili och med 
Föreningens sekreterare, som innehar cless handlingar, mäste 
glömma de gamla löftena? Borde han icke hafva sörjt för, 
att de af styrelsen undertecknade uppgifterna hade blifvit 
utförda? Eller har det väl en enda gang blifvit offentlig- 
gjordt, att eller hvarför man lemnat dessa principer asido? 
Forst nu för nägra dagar sedan erhâlla vi i »Tidskrift för 
Landtmän» den 12 April 1890 meddelande frän herr W:s 
närmaste omgifning, att man kommit tili öfvertygelse om en 
detta cirkulär af den 30 Juli 1886 motsatt asigt. 
Da nu denna berättelse är enligt » vederbörande» veten- 
skapsmans tili styrelsen inlemnade arbetsplan, säledes min, 
författad af doktor Hjalmar Nilsson, som efter afskedande 
ombetrotts att provisoriskt sköta min plats, men det ej tyd- 
ligen framgär hvad som är hans eller mina tankar, künde 
det för den oinvigde synas, som om de deri utvecklade idéerna 
offentliggjorts i öfverensstämmelse med mina âsigter. 
Sâsom det redan af stilen i ifrâgavarande uppsats, i 
hvilken mitt namn totalt negligeras, framgär, har den utan 
min vetsbap derom skrifvits af doktor Hjalmar Nilsson och 
kan ej förpligtiga mig tili nägot, om det ocksä är mina me- 
toder och arbeten som han refererat. 
Vi läsa nu der följande: 
»Da vi här nägot utförligare uppehällit oss vid detta 
arbete (förädlingen), har detta skett bland annat i afsigt att 
lemna allmänheten nagon liten inblick i omständligheten och 
dyrbarheten af sâdan förädling, nägot som väl ban vara pä
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.