Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Huru svenska utsädesfrågan förts på afvägar genom herr Birger Welinder från slutet af juli 1885–2 april 1890: Belysning af en nutidsfråga med särskild hânsyn till utsädesföreningens och sv.utsädesfrågans framtid. [Med bilaga.]
Person:
Neergaard, Thomas Bruun von
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit38148/3/
IN NEHÂLL. 
Sid. 
Inledning .......—...............—............-......................... v vm 
I. Är Herr Welinder Utsädesföreningens upphofsman?--------------- 1 
II. Förloppet af förhandlingarne före Utsädesföreningens stiftande 5 
HI. Min Exposé frân vâren 1886 öfver Utsädesproduktion, Utsädes- 
handel och Export frän det sydliga Sverige pä grund af aftal, 
som träffats med Herr W.............................................. 8 
IV. Erfarenheler frân ären 1886 och 1887 ................................-- 18 
V. Om den ursprungliga afsigten att lata enskilda jordbrukare sä 
vidt möjligt deltaga i förädlingsarbetena --------------------------- 22 
VI. Om handelsaffärens i Svalöf organisation ........................... 29 
VII. Profkarta pä Herr Welinders annonser angäende utsädesför- 
säljningen........................................—........................- 87 
VIII. Om garanti, kontroll och plombering i Svalöf ...................... 40 
IX. Sortering af utsäde i Svalöf ................-.........-.................. 43 
X. Föreningen »öd/1 cora skyldig oM lemncc sin vciva utctn att be- 
räkna annan vinst ein den verkliga produktionskosinadem 45 
XI. Nägra anmärkningar öfver Herr W:s räkenskaper för Allmänna 
Svenska Utsädesföreningen.......................-..................— 52 
XII. Om Herr Welinders principer angäende försändning af utsädes- 
profver tili utställningar ................................................ 60 
XIII. Hum jag tili följd af ett egenmäktigt upphäfvande af en mellan 
Herr Welinder och mig träffad öfverenskommelse förhindra- 
des att för egen del med ett af mig nppfunnet diaphanoskop 
deltaga i pristäflingen ä utställningen i Köpenliamn 1888 68 
XIV. Svenska omdömen öfver art-renheten som grund för hvarje 
utsädeshandel...............-................................-............. 73 
XV. Da Herr W. i strid med ofvanstäende omdömen öfver betydelsen 
af sorternas renhet, under vâren 1890 för i handeln chevalier- 
korn, som innehäller en uppblandning af 18 % landtkorn, 
och jag anmäler detta för Styrelsen, utvecklar sig omedel- 
bart härur anledningen till mitt entledigande den 2 april 1890 76
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.