Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Huru svenska utsädesfrågan förts på afvägar genom herr Birger Welinder från slutet af juli 1885–2 april 1890: Belysning af en nutidsfråga med särskild hânsyn till utsädesföreningens och sv.utsädesfrågans framtid. [Med bilaga.]
Person:
Neergaard, Thomas Bruun von
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit38148/122/
114 
Att detta är fakta, framgär af mitt af herr W. egen- 
händigt in duplo skrifna kontrakt, sota är af följande lydelse: 
» Harmed anställer Styrelsen för Sydsvenska Pöreningen 
för odling ock förädling af utsäde Culturingenieur Tk. von 
Neergaard för en tid af fern är frän den 1 Maj 1886 tili den 
1 Maj 1891 med en garanterad ärlig lön af fyratusen (4,000) 
kronor, som erläggas med ett tusen kronor kvarje qvartal mot 
vilkor för Herr von Neergaard att öfter anmodan af Styrelsen» 
Ordförande eller Sekreterare utföra de arbeten som enligt 
Stadgarne utgora föremal för Föreningens verksamket. Herr 
von Neergaard eger rätt efter ett ärs förlopp uppsäg-a sin 
plats mot ett ärs uppsägelsetid, samt rättigket att lemna sin 
plats den 1 Mars 1891 om kan skulle sä finna nödigt, sedan 
nödiga förarbeten för vär-säsongen äro fullgjörda ock öfver- 
lemna (sista stafvelsen fattas i originalet) tili Styrelsen. 
Lund den 2 Juni 1886. 
A 8 tyre Isens vägnar: 
F. G. GyUenkrooh. 
H. L. 0. Winberg. B. Jönsson. Birger Welinder. 
Med förestäende kontrakt förklarar jag mig nöjd ock 
förbinder mig att detsamma tili alla delar uppfylla. 
Lund den 2 Juni 1S86. 
Th. von Neergaard. » 
Här har jag nu först ock främst att anmärka, att jag 
den 1 Augusti 1889 tagit i anspräk den mig efter ofvanstäende 
kontrakt tillkommande rättigket ock uppsagt min plats till 
den 1 Augusti detta är, 1890, men om detta kar Styrelsen 
aldrig, efter kvad jag vet, lätit nägot komma tili offentlig- 
keten genom tidningarne, ekuru eljest kvarje smäsak, som 
angär Allmänna Svenska Utsädesföreningen, direkt af herr W. 
eller genom docent Nilsson tillsändts desamma. 
Faktum är, att jag redan kade uppsagt min plats, dä 
Styrelsen den 2 April afsatte mig. 
Kättigketen, att jag redan den 1 3Iars 1891, säledes tvä 
mänader före utgängen af mitt kontrakt, skulle enligt ofvan 
anförda vilkor fä lemna min anställning, kommer sig af min 
begäran att erkälla nägon ersättning för den iänga tid, som
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.