Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Huru svenska utsädesfrågan förts på afvägar genom herr Birger Welinder från slutet af juli 1885–2 april 1890: Belysning af en nutidsfråga med särskild hânsyn till utsädesföreningens och sv.utsädesfrågans framtid. [Med bilaga.]
Person:
Neergaard, Thomas Bruun von
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit38148/11/
3 
•vara mig bckjclplig vid exporten af svensld utscide* ock 
Ofvor liufvui! taget med mig arbeta for hitningen af härva- 
rande landtbruk. Om Ni är villig- att ga in pi ett sâdant 
förslag, ber jag Eder att sa snart som möjligt meddela mig 
Edra vilkor. Finner jag dem antagliga, telegraferar jag stras 
ock beder Eder sedermera komma tili Malmö.»----|här 
följa betydelselösa uppgifter öfver resan kit etc., som jag ute- 
lemnar kär endast for att spara pâ utrymmet.) 
Svalöf pr. Teckomatorp 3/s 1885. 
Birger Wehinder, 
Af det till kerr Ekonomirâdet Boysen stälda brefvet är 
jag i tillfälle meddela följande utdrag: 
»— — — Som jag kört, att kerr von Neergaard möj- 
ligtvis tanker pâ att lemna Schleswig-Holstein, bar jag nyli- 
gen skrifvit till konom for att uppmana konom flytta kit 
öfver till mig.» — — — °/8 1885. 
Pâ denna förfrägan frän kerr \Y. kar jag sedermera 
svarat, att jag icke knnde triida i en enskild mans tjenst, utan 
att vilkoret for mitt möjliga öfverflyttande till Sverige vore, 
att en offentlig förening stiftades ock att derjemte min af- 
löning mäste for 5 âr mig- försäkras af en inom den större 
föreningen bildad garantiförening. 
Af kerr W:S fürs ta bref framgâr sâledes, att kan i första 
körjan haft for afsigt att etablera en privataff är för utsädes- 
export ock vidare är det säkert, att tanken pâ bildandet af 
en förening var ett af mig uppstäldt vilkor. 
Da kerr W. efterât pâstâr nâgot annat, öfverensstämmer 
detta icke med verkliga förkällandet, ty hade han âsyftat mitt 
inträdande i en förenings tjenst, som han hade for afsigt att 
bilda, sä hade kan väl närnnt detta i sitt första bref till mig, 
d;l det naturligtvis mäste vara Mart for konom, att jag sâsom 
utländing skulle finna en befattning kos en förening mera 
antaglig än hos en för mig kelt ock hallet obekant enskild 
person, som ej künde erbjuda mig nägon som kelst säkerhet. 
Efter det fordringarne pâ en förenings stiftande blifvit 
Kursiveringen är af mig. 
v. N.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.