Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Huru svenska utsädesfrågan förts på afvägar genom herr Birger Welinder från slutet af juli 1885–2 april 1890: Belysning af en nutidsfråga med särskild hânsyn till utsädesföreningens och sv.utsädesfrågans framtid. [Med bilaga.]
Person:
Neergaard, Thomas Bruun von
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit38148/103/
95 
han denned Tore särdeles nöjd». Komet expedierades nu 
frân Svalöfs station d. 20 Febr., men först d. 22 Febr. 
sdndes till mig de med chiffer betecknade profyen af W:s 
körn tili undersökning och den 18 proc. landtkornshalt an- 
gifvande analysattesten är af mig utfärdad och öfverlemnad 
d. 24 Febr. 
Det framgär säledes af dessa data, att under Allm. Sy. 
Uts.-föreningens firma afsändts tili utlandet chevalierkorn, 
hvars uppblandning med landtkorn, ehuru man mast förmoda 
tillvaron af sadant, man icke hade lâtit undersöka af den 
dertill kompetente tj enstemannen, och likasä har det levere- 
rade partiet afsändts, förr än analysen var känd — ehuru 
detta kornparti hade légat tröskadt pâ magasinet sedan bör- 
jan af âret, sä att det hade kunnat och bort undersökas före 
profvets afsändande. 
Kan ett sadant sändande af prof i och för leverans 
kallas sä korrekt, »att Styrelsen icke funnit sig kunna fästa 
afseende vid den af von Neergaarcl mot Föreningens sekrete¬ 
rare gjorda anmälan»? 
Alltsä — det star salunda fast genom beslut af Styrel¬ 
sen för den offentligt understödda, största svenska utsädes- 
föreningen, att 
1) des» sekreterare icke lâtit undersöka sitt parti af ut- 
sädeskorn tore sadden, 
2) dess sekreterare genom fullmäktige sändt af samma 
kornsort tili utlandet, innan han lâtit undersöka dess renket, 
men att Styrelsen häri icke kan finna nägon felaktighet hos 
sekreteraren, utan afskedar sin tjensteman, som vagat oppo- 
nera sig mot ofvanstâende. 
Detta behöfde jag blott göra bekant i utlandet utan 
att, säsom jag nu gör, taga hänsyn tili de öfrige, häri oskyl- 
dige svenska jordbrukarne, — sä vore heit enkelt en officiel 
svensk utsädesexport omöjlig för mânga âr, (oafsedt frân de 
redan nu bekanta, ansedde privatexportörerna) och detta just 
genom den förening, ät hvilken befordrandet af utsädesfrä- 
gan lemnades med füllt förtroende frân alla hall. 
Och för dessa beslut äro inom Styrelsen, hvad ännu 
mera vill säga tvâ specialister, de bâcla föreständarne för frö-
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.