Bauhaus-Universität Weimar

179 
Iramför allt vara en vunnen säker erfarenhet om öfriga sorters min- 
•dervärdighet för bryggeriändamäl. En sâdan äsikt rörande de nya 
frän Svalöf utgângna sorterna uttalades i verkligheten ocksä vid ofvan- 
nämnda bryggaremöte. De kunna, sades det, enligt referat i Svenska 
Bryggarelöreningens mänadsblad, ”icke jämföras med Chevalierkornet 
under goda och lyckliga är. Prinsesskornet har ej heller gjort det, och 
öfriga sorter kunna knappast komma pä tal. Prinsesskornet, som är det 
aiäst bästa, har icke en enda gäng öfverträffat Chevalier, dä det varit bra.” 
Naturligtvis ligger det, därom kan ju intet tvifvel räda, bakorn. 
ett dylikt uttalande en viss erfarenhet, om hvars verkliga beviskraft 
vi dock ingenting ha oss bekant. För sä vidt vi veta, ha nämligen 
aldrig nägra verkliga bevis för de nya sorternas underlägsenhet blifvit 
-offentligen framlagda, och detta antagligen af det enkla skäl, att inga 
försök i egentlig mening, det vill säga efter en sâdan plan och pâ ett 
sâdant sätt blifvit genomförda, som man har rätt att fordra, för att 
försöken öfver hufvud skola kunna tillerkännas nägon betydelse. Ingen 
-skulle emellertid hellre än vi se, att dylika försök blefve utförda, ju 
fiera och ju mera omfattande desto battre, samt resultaten af desamma 
offentliggjorda. Ty sä länge endast obevisad âsikt stâr mot äsikt och 
.pâstâende mot pâstâende, kan man aldrig vänta eller hoppas pä sam- 
förständ, eller att intressena skola läta sig enas; därför framför allt 
bevis för den hyllade äsiktens riktighet! 
Vi skola nu öfvergä tili den i början bebädade närmare gransk- 
ningen af maltkornsutställningarnas proteinhaltssiffror för att tillse, 
iiuruvida de möjligen kunna anföras tili stöd för den ena eller andra 
.äsikten, om de med andra ord ta! a för eller mot vâra nya sorter, jäm- 
förda med Chevalier, den sort, som man af gammalt med förkärlek 
användt och sälunda blifvit vand att anse som ett mönster för malt- 
korn och som, efter hvad vi sett, vâra bryggare än i dag äro benägna 
att ställa främst. 
 tab. I äro för sâdant ändamäl angifna högsta och lägsta pro- 
teinhalterna, i proc. af torrsubstansen räknadt, hos resp. sorter under 
olika âr. Â tab. II âter pâ samma sätt dels motsvarande medeltal, 
dels ock huru mânga procent af de utställda profven som haft en pro¬ 
teinhalt ej öfverstigande 11 proc., och sâlunda, enligt Haases*) erfa- 
*) Som inledningsvis i vâr ofvan nämda redogörelse för maltkornsutställningarna fram- 
hölls har man i Tyskland pä senare tid börjat tillämpa i vlss män förändrade principer för 
maltkornets bonitering (värdering); och den som i främsta rummet gjort sig tili tolk för de 
nyare äsigterna är en bryggeriegare i Breslau, kommerserädet Haase, dervid stödjande sig pä 
omfattande och noggranna försök. Summa summarum af hans uttalanden är, att maltkornet 
skall bedömas icke sä mycket efter de yttre karaktererna, säsom hittills brukats, utan fast 
mera efter sjelfva kärnans inre egenskaper, i främsta rummet efter qväfvehalten, ty det är 
kärnan och ej skalet, som lemnar extraktet och det är endast detta som har värde för brygge- 
rierna. Som maximum för proteinhalten har Haase faststält 11 °jo protein i torrsubstansen.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.