Volltext: Ärftlighetsforskning och rationell växtförädling

38 
H. NILSSON-EHLE 
som redan koininit praktiken till godo eller äro redo alt göra 
det, synes f. n. koinma den nya sorten Thulehvete II. 
Det är hufvudsakligen under de senasle tjugufem ären, som 
denna successiva stegring af medelafkastningen genom nya battre 
sorter uppnätts vid föriidlingen. Äfven i vâra grannländer, Dan¬ 
mark och Tyskland, ha under samma tid framstiillts nya hvete- 
sorter af stört värde. 
I samband med dessa hveteförädlingens framsteg pâ senaste 
tid star nu en utomordenllig ökning af hveteproduktionen inom 
vârt lands sydliga delar under samma tid. För det första har 
skörden pr ytenbet bar stigit bögst väsentligt. Man kan utan 
öfverdrift pâstâ, att under senaste tjugufemârsperiod den skânska 
skörden pr hektar ökats med 25—<30 % endast genom battre 
sorter. Hveleodlingen bar härigenom blifvit mera lönande; en 
betydande utvidgning (ungefär fördubbling) af hvetearealen har i 
Skäne under sanuna tid ägt rum, hvarigenoin tolalskörden 
kommit att uppvisa en enastâende ökning. Den graliska framställ- 
ningen ä nästa sida, uppgjord pâ grundval af Sveriges officiella 
Statistik, torde bäst ge en föreställning därom. 
I Mahnöhus län har Iiösthveteskörden pâ tjugufem är {1887—1913) 
ungefär treduhblats, och ännu linnas ulsikter tili fortsalt steg¬ 
ring: 1915 uppnäs maximalsiffran, som betydligt öfverträfl'ar 
nâgot föregäende ärs. 
I Östergötland, dar ocksä pâ sista tiden de nyare sorterna 
kunnat, om än ej lika fullständigt som i Skâne, sâ dock i stör 
utsträckning ersätta landlhvelena, har skörden ungefär för- 
dubblats. 
Ju Iängre norr ul inom landet desto obelydligare ökning. 
Mellersta Sverige har dock minst lika goda hvetejordar som 
Skäne, och künde blott en gâng tillräckligt liärdiga sorter med 
tillnärinelsevis samma afkastningsförmäga som de bästa skânska 
här ästadkommas, är föga tvifvel om alt skörden äfven dar skulle 
komma att gä bögst väsentligt tramât. 
I hvarje fall har heia Iiösthveteskörden inom Sverige pâ de 
tjugu sista ârcn nâgot mer än fördubhlats; och bade ej konsum- 
tionen under samma lid ökats i samma grad, sä bade vi i när- 
varande stund under normala âr mer än väl kunnat täcka 
landeis beliof genom egen Produktion, eu sak som icke alllid till- 
börligt beaktas: Orsaken till att vi trots den ansenliga ökningeu 
icke kunna battre än förut täcka behofvet, är som bekant fram-
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.