Volltext: Ärftlighetsforskning och rationell växtförädling

Ä K FTLIG H ETS FO HS K NIN G OCH KATION E LL VÄXTFÖHÄDLING 45 
den ekonomiska betydelse, soin ligger i eil säkert och varakligl 
förbättrande af landets odlingsmalerial. 
Mycket kommet- an pä alt säkert ocli exakt fastställa de 
framsleg, soin nya sorter verkligen innebära med hänsyn tili 
medelafkastning o. s. v. Pa detta omräde bar landets för- 
söksverksamhet redan utfört eit vackert arbete och har ännu 
slörre uppgifler för framliden. 
Hvad soin här sagts om landtbruksväxterna, gäller tydligen i 
lika man om de för värt land sä utomordentligt viktiga virkes- 
träden äfvensom för de âr frân är i ekonomisk betydelse till- 
lagande talrika trädgärdsväxterna, köksväxter, fruklträd o. s. v. 
Medtagas dessa, fâ vi alltsâ räkna med vida slörre ekonomiska 
framtidsmöjligheler än dem som inledningsvis sattes i fräga. 
Men ingenting vinnes ulan arbete; och redan en enstaka upp- 
gift kan behöfva ulföras i mycket stör omfaltning och under 
en läng följd af är för att gifva afsedda résultat. Det talas 1. ex. 
i dessa dagar mycket om behofvet af en utsträckt värhveleodling 
för brödsädesbehofvets tillgodoseende. En dylik bör ocksä i sä 
stör utsträckning som möjligt komma tili sländ; men för upp- 
komsten af en lönande vàrhveteodling i större omfaltning kräf- 
vas i större delen af värt land, de sydligasle länen undantagna, 
heit andra sorter än de som nu slä till buds. 
Den som själf nägon längre tid arbetat pâ delta omräde och 
samlat erfarenhet, ser tydligt möjligheterna men ocksä arbetets 
omfaltning och längvarighet och sväriglieterna i mänga fall alt 
komma framät. Han ser, hurusom man lack vare ärftlighels- 
vetenskapens successiva framsleg numera arbelar pâ en vida 
säkrare grund än förr, men ser samtidigt mänga väsentliga punk- 
ter, äfven af alhnän betydelse, som kräfva fortsalt forskning. 
Säväl i allmän som ännu niera i speciell riktning föreligga yltersl 
tah’ika uppgifter för forskningen, och med dessas lösning sam- 
manliänger ocksä nära växtförädlingens fortsalta ulveckling. 
I samband med och pä grundval af del vetenskapliga forsk- 
ningsarbetet kan växtförädlingen otvifvelakligt komma alt gä allt 
niera framât. Enbart i värt land väntar en rik mängfald af prak- 
tiska uppgifter pä sin lösning, delta särskildt orn man tar i be- 
traktande samlliga vära kulturväxter. Arbelels stora och pätag- 
liga ekonomiska betydelse för landet i dess helliet borde kunna 
göra det tili föremäl för allmännare intresse.
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.