Volltext: Ärftlighetsforskning och rationell växtförädling

H. NILSSON-EHlAi 
4-i 
under synvinkelu af andra redan künda fenomen. Ingenting 
kan stâ niera hindrande i vagen for en vetenskaps utveckling 
och i synnerhet for dess praktiska tillämpning an ett dogma- 
tiskt bestridande af en pà mângfaldig erfarenhet val grundad 
uppfatlning, huru egendomlig den än kan synas vara. Vid den 
teoreliska tolkningen af hithôrande fakta stâr etnellertid forsk- 
ningen uppenbarligen inför sina slörsta och niest kräfvande upp- 
gifter, som dock därmed icke fâ anses olösliga. Men utryminet 
förbjuder eit närmare fördjupande häruti. 
Förbättrade sorters fixa karaktär kan emellerlid, äfven om 
den är oberoende af yllre faktorer, till en viss grad slöras pâ 
annat satt, genom inblandningar, oändamälsenliga naturliga kors- 
ningar och upprepade s. k. förlustmutalioner, bvilka efterhand 
kunna medföra en viss degeneration, urartning. Prakliskt taget, 
med bänsyn tili växtförädlingens ekonomiska betydelse, spelar 
dock denna sak i allmänhet ej nägon större roll. Bortsedt där- 
ifrân, att en dylik urartning som regel torde beliöfva läng tid 
för att bli af nägon egentlig betydelse och att den drabbar den 
ena Sorten säväl som den andra, äldre sorter säväl som nyare, 
sä kunna sorlerna vid behof regenereras. Den förbätlring, Sorten 
innebär, kan fasthällas, och det framsteg, som den utgör vid 
jämförelse med andia sorter, star kvar, oberördt af den even- 
tuella urartningen. 
Ur ekonomisk synpunkl är den säkra ärftligheten hos sort- 
skillnaderna och bibehàllandet af en gang gjorda framsteg, obe¬ 
roende af ytlre faktorer, af den allra största betydelse, säsom 
lätt inses. För hvarje framsteg i form af en ny, med säkerhet 
battre sort fâr landets odlingsmaterial ett lillskott i värde, som 
sedan ej försvinner. En höjning af hafrens afkastning med blott 
5 % genom bättre sorter ökar den svenska liafreskördens är- 
liga värde med 6,7 mill, kronor.1 Men dâ denna ökning dels 
i det närmaste är ren neltovinst och kräfver relativ! smâ om- 
kostnader för att ästadkommas, dels blir permanent, motsvarar 
den ju uppenbarligen ett rent kapitalförvärf för landet af mer 
än 100 mill. kr. Ur denna synpunkt fâ alla pä motsvarande 
sätt ästadkomna permanenta förbättringar pä växtförädlingens 
omrâde ses. 
Forst den som gjort denna sak klar för sig, förstär tili fullo 
1 Den svenska liafreskördens arliga värde var senaste femärsperiod (1910— 
1914) i genomsnitt 13-1 mill, kronor.
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.