Volltext: Ärftlighetsforskning och rationell växtförädling

43 
ÄK FT LIG H ETS FO US K NIN G OCH RATIONELL VÄXTKÖRÄDLING 
sort kan fôrhâlla sig pâ vâsentligt olika siilt och gifva olika af- 
kastning under olika ytlre fôrhâllanden, sâsom olika jordmân, 
olika âr o. s. v. Del âr nog della fôrkâllande, som i hufvud- 
sak ligger till grund for trou, alt ärftliga sortegenskaper skulle 
efterhand försvinna och sorter därigenom försämras. Nalurligl- 
vis förekomma dylika fluktuationer, och de kunna t. o. in. 
vara utomordentligt slora; en god hvetesort kan under ell dâligl 
är ge mycket lägre afkaslning än en dâlig hvelesort under eil 
godt âr. Men själfklart förändras ej de ärflliga sortskillnaderna 
därigenom. Alla sorter fluktuera efler olika yllre faktorer. Hvad 
det uteslutande kommer an pâ och hvad växlförädlingen ute- 
slutande eflersträfvar, är att ästadkomma bättre sorter, som inoni 
det omräde, för hvilket de äro afsedda, i stört sedt öfverträffa 
föregäende sorter genom sina egenskaper. Denna skillnad stär 
kvar, oberoende af alla fluktuationer. 
Pä velenskapens nuvarande Standpunkt mäste säledes strängt 
fasthällas, att de förbättringar, som växtförädlingen pä ofvan- 
nämnda sält ästadkommer, hihehällas, oberoende af yllre fak¬ 
torer. Erfarenhelen lämnar inlet som heist slöd för en annan 
uppfattning. 
Snarare än genom erfarenheten skulle man pä rent teoretiska 
gründet' kanske frestas att förneka den grundväsentliga skillnaden 
mellan moditikationer, d. v. s. förändringar framkallade af yttie 
faktorer, och genetiska variatiouer, oberoende af ytlre faktorer. 
Man kau ju invända, alt de senare i och för sig äro alldeles 
oförstäeliga, oui de ej kunna liänföras tili ytlre orsaker. Man 
kan konstatera deras förhandenvaro, hänföra dem tili lagbunden 
kombinalion af »genetiska faktorer», men hvad dessa innebära, 
vela vi ju alls icke. Deras maleriella grundlag känna vi 
tillsvidare ej, och deras yttersla uppkomst synes oförklarlig. 
Förunderligt synes onekligen, att man kan sä alt säga upphygga 
en organism till större och rikare ulveckling, tili liögre pro- 
duktivitet m. m., utan att nägra särskilda yllre verkande krafter 
därför behöfva tagas i anspräk. Man synes ju i grund och 
holten uppnä den ärftliga förbättringen gratis, utan nägol veder- 
lag, tili skarp skillnad frän sädana förändringar och förbätl- 
ringar af växternas ulveckling, som äsladkoinmas medelsl till- 
förande af rikare näring o. d. Endast i det senare fallet är 
kausalsammanhanget klart. Sant nog. Men ovetenskapligt skulle 
vara att bestrida ett faktum, därför att det icke kan förklaras
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.