Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Vilka erfarenheter hava hittills vunnits rörande möjligheten av växters acklimatisering? (Fördrag vid Landtbruksakademiens sammanträde den 18 maj 1914)
Person:
Nilsson-Ehle, Herman
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29290/38/
572 
LANDTBRUKS-AKADEMIENS HANDLIKGAR OCH TIDSKRIFT, 19 14. 
de experimentella korsningsrön angäende transgressioner, som ovan 
s. 567 beskrivits, att man bör söka genom korsningai’ mellan olika 
material ästadkomma förändringar av övan nämnda egenskaper i ön- 
skade riktningar och därmed följande acklimatisering. Slutligen ür 
ocksä, ocli framför allt lios de former, som beteckna extre- 
merna av egenskapen i frâga, att aktgiva pä eventuella spontana 
förändringar, som därvid möjligen kunna föra den ärftliga Variationen 
utanför dess genom korsning och nykombination givna gränser, — Det 
torde näppeligen kunna betvivlas, att man pä dessa vägar skall kunna 
i samma riktning, som förut liistoriskt mäste anses ha skett, ytter- 
ligare utbreda mänga kulturarter utanför deras nuvarande gränser, 
även om acklimatiseringen därvid verkställes pä andra sätt, än man 
Ursprungligen menade. 
Till slut mä endast än en gang erinras därom, att man ocksä 
alltjämt fär ha ögonen öppna för att klimatiska modiflkationer sä 
smäningom kunna bli ärftliga, ty defmitivt vederlagd är ej derma möj- 
ligliet därmed, att man bittills icke kunnat prestera avgörande experi- 
mentella bevis. 
Kort sammanfattning. 
t 
Säsom en kort sammanfattning av det viktigaste av vär nuvarande 
kännedom om liögre växters ärftliga acklimatisering, även med bänsyn 
tili dess praktiska tillämpning, mä anföras följande: 
1) att en nedärvning av förändringar framkallade direkt genom 
klimatets rnodifierande inverkan bittills icke pä ett tillräckligt av¬ 
görande sätt kunnat konstateras, ocb att den tillsvidare ej kan anses 
ha nägon praktisk betydelse; 
2) att ärftlig acklimatisering i vidsträckt bemärkelse konnner tili 
stand genom urval av redan förefmtliga ärftliga variationer ocb ur 
korsningar, ocb att det är dessa vägar, som f. n. ocksä ba praktisk 
betydelse, i synnerbet i samband med allt mera vidgad kännedom 
om olikheterna mellan olika klimatiskt material av vära gagnväxter. 
Aven spontana variationel- kunna antagas spela roll vid växters ackli¬ 
matisering ocb böra vid avsiktliga acklimatiseringsarbeten särskilt 
eftersökas bos de former av vederbörande art, som représentera nu- 
varande extremer av klimatiska anpassningsegenskapcr.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.