Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Viktigare framsteg under de senare åren med afseende på de teoretiska grundvalarna för växtförädlingen. Mendelismen och dess betydelse
Person:
Nilsson-Ehle, Herman
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29282/19/
17 
bâda fallen liar man i sin hand att genoin urval af individer till pan¬ 
ning, till korsning, leda förädlingen i de riktningar, soin pâ gmndval 
af den förefintliga Variationen äro möjliga. 
Äfven ont de ineudelska teorierna yid ett sâdaut afvelsarbgte 
hos djuren val sâlunda knappast lcdt, tili nitgoii direkt förändring af 
det redan i’öljda tillvâgagângssâttet, 'sa kan jag dock icke forestall» 
mig annal, an att äfven detta afvelsarbete skall kunna liafva nytta af 
att följa utveckliugeu af den teoretiska ärftliglietsläran, elmru jag, sâ- 
som icke fackman pâ detta omrâde, icke tilltror mig att närmare angifva 
pâ livilket sâtt. 
Pullt klart stâr däreniot förhällaudet hos de normalt sjalfbefruk- 
tande sadesslagen ocli audra kulturväxter med samma befruktnings- 
sätt. Dâ man talar om själfbefruktaude växter, sâ är väl att märka, 
att korsbefruktning i uaturen hos dem ingalunda beliöfver vara alkleies 
utesluten. Hos t. ex. hvete och hafre förekommer korsbefruktning i 
uaturen tili en viss riuga procent alltid, visserligon mycket mera 
sällau an t. ex. hos rag, men ända i alldeles tillräcklig grad für att 
möjliggöra otaliga kombinationcr af förbandenvarande onhoter. Da 
mau sâlunda talar om att vissa sorter skulle härleda sig fr&n korsning 
i motsats tili andra, sä är detta ett vilseledaude uttryck, som borde 
heit öfvergifvas, alldenstuod äfven vid en ringa korsbefruktnings- 
procent i uaturen alia individer, längre eller kortaro tid tillbaka, mäste 
ha sitt Ursprung fran korsbefruktning. Faktum är ocksä, att »formeriia», 
»biotyperna» hos de normalt själfbefruktaude slidesslagen ufgora olika 
koinbinationer af ett yisst antal enhetpr, som kunna gruppera sig 
oberöeiide af hvarandra. 
Att välja bland de kombinationer naturen erbjuder kan därför 
endast ■ufgora en sida af förädlingsarbetet. Ett viktigt mal maste 
•darjamte bli att1 af de-ntytflda“ kombinationerna söka framställa ännu 
battre, och detta sker genoin planmässiga kpxs.bfifr.uktningar och fort- 
satt urval i afkomman af dessa. Det är tydligt, att dylika planmässiga 
TöörsnTngar mellan utvalda kombinationer äro att föredraga framför de 
frivilliga, tillfälliga korsningar, som förekomma i naturen. Nägon 
annan skillnad än det bestämda syfteinalet finnes däreniot icke mellan 
uaturens tillvägagängssätt och värt. Pullständigt oriktig är sâlunda 
den tron, att korsningar. utgöra nâgot, som sä att säga ligger vid 
sidan om naturens ordning. 
Yi se sâlunda, lmrusom den mendelska kombiuationsidén, teorien 
om oafhängiga enheter sasorn griuidlag för den ärftliga Variationen, 
mäste leda tili den princip vid förädlingen, att af förbandenvarande 
kombinationer genoin mälniedvetna korsningar söka framställa allt 
battre. Individerna eller formorna utgöra ej längre. do onklastc element,, 
med Jivilka förädlingen har att räkna, ufau det utgöra i stallet de 
enheter eller faktorer, af livilka individerna upjibyggas, och hvilka 
det gäller att pâ ett ur vär synpunkt allt battre satt kombinefä. Pör- 
ädlingen kommer därigenom sä till vida i ett annat läge, som den 
medvetet kommer att ledas i önskade riktningar.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.