Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Om de senare årens arbeten med hösthvete vid utsädesföreningen och de vigtigare praktiska resultaten af desamma (Föredrag vid Sveriges Utsädesförenings Årsmöte på Svalöf den 12 Aug. 1908)
Person:
Nilsson-Ehle, Herman
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29278/6/
stammar.af densamma, hos hvilka säinre men mera härdiga typer sä 
smâningomu kommit alt. tilltaga,-men den är öfverlägsen dessa i, af-. 
kastningsförmäga oCh strästyfhet, hvilket senare tydligt kunnat iaktta-r 
gas pä: ärets försöksfält. Af de mera härdiga formerna, som uttagits 
ur„; Qrenadierhvetet, har- deremot tillsvidare ingen utvalts; det har 
nämligen !, visât sig svärt att förena denna ökade härdighet med füllt 
lika goda egenskaper i öfrigt som hos Grenadier 11. 
J i )■ Ett framsteg i denna. riktning, d. v. s. ökad härdighet med Gre- 
.nadierhvetets afkastning, synes deremot i stället hafva uppnätts med 
den nya korsningssort, som erhallit namnet Extra-Squarehead II. Den 
har erhällits genom korsning mellan Extra-Squarehead och Grenadier 
'och kan sägas utgöra en battre kombination af.de egenskaper, som 
konstituera dessa bäda sorter. Som förnt nämdt är Extra-Squarehead 
eh sort som vunnit särskildt stör spridning och förtroende bland 
landtmännen i vâr provins. Den är ju ocksä öfverlägsen Grenadier 
i mer än ett hänseepde; den är. säväl nägot vinterhärdigare som ^ler- 
jemte i ännu högre grad motstàndskraftig mot gulrost (äfven om 
Grenadier ocksä hör tili de mera motständskraftiga). Vidare är Extra- 
Squarehead nägot tidigare mognande, en sak som visserligen i regeln 
ej har nägot att betyda men dock vissa är kan-vara en fördei, näm¬ 
ligen dä svartrost uppträder inemot .mognaden. Extra-Squarehead är 
sälunda m. a. o. en i ätskilliga afseenden säker sort. Emellertid 
skulle man hos densamma önska nägot lägre och styfvare strä liksom 
ocksä och frainför allt Grenadierhvetets högre specifika afkastnings- 
förmäga. Extra-Squarehead och Grenadier ha sälunda hvar för sig 
sina förtjenster, och möjligheter förefunnos derför ocksä att ernä 
framsteg genom förenande af dessa förtjenster. Den nya Sorten, som 
utvalts bland afkoinlingarne efter korsningen efter fiera ärs iakttagel- 
ser och jemförelse, hvarpä jag här ej närmare kan ingä, har visât 
samma härdighet och motständskraft mot gulrost som Extra-Squarehead, 
är i det al Ira närmaste lika tidig, men är lägre i halmen och styf ungefät: 
som Grenadier II samt har vid hittills gjorda praktiska försök pä 
Svalöf. och Alnarp visât afgjordt högre kärnafkastning än Extra-Square¬ 
head, ja den har i försöken pä Alnarp t. o. mv kunnat öfverträffa 
Grenadier II. Siffrorna för försöken finnas i sin heihet anförda i 
Utsädesföreningens ärsberättelse för är 1907. I är pröfvas Extra- 
Squarehead II i specialförsök; vid sidan om Vanlig Extra-Squarehead 
pä 15 Ställen i delta och angränsande län och har erbjudits tili fort¬ 
satt pröfning för nästa är i de skänska hushällningssällskapens under 
Centralanstaltens ledning stäende försök. Visar den sig ocksä dervid
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.