Bauhaus-Universität Weimar

Om hafresorters konstans. 
Af Herman Nilsson-Ehle. 
Ur Tidskrift för Landtmän. 
Med anledning af förekomsten af hvithafrekärnor i svarthafre- 
sorterna, närmast de nya af Utsädesföreningen uppdragna sorterna 
Klockhafre och Stormogul, och de anmärkningar, som pä grund deraf 
framstälts, har undertecknad erhâllit i uppdrag att lemna en närmare 
utredning af denna fräga för att dermed — sä längt som med när- 
varande kännedom är möjligt — belysa, i hvad män nämda förhäl- 
lande har med sorternas konstans att göra. För detta ändamäl är 
det emellertid oundvikligt att afhandla en del detaljer, som visserligen 
äro af mera rent teoretiskt an direkt praktiskt intresse, men som i 
alla händelser bilda en nödvändig grundval för en verklig uppfatt- 
ning af hithörande spörsmäl. 
Först och främst är att päpeka — alldenstund denna sak icke 
synes vara tillräckligt insedd —, att den genomgäende ljusare, mera 
i brunt stötande eller blackiga färgton pä kärnan, som en och samma 
hafresort som bekant erhäller, när den odlas under vissa yttre för- 
hällanden, icke har nägot som heist att skaffa med förekomsten af 
hvithafre i svarthafrepartierna och icke bildar nägon öfvergäng tili 
den hvita färgen. Icke heller betecknar denna ljusare färgton nägon 
verklig »urartning». När mellersta Sveriges svarthafresorter (vare sig 
den gamla landthafren säsom Visingsö-, Roslags- eller de nya sor¬ 
terna säsom Klockhafre, Stormogul) odlas pä Svalöf med dess för 
slätten i Malmöhus län utmärkande moränjord, sä erhälla de som 
regel, d. v. s. de fiesta âr, en ljusare färgton än när de odlas i 
mellersta Sveriges svarthafreomräde*), detta alldeles oafsedt om utsädet 
varit produceradt i mellersta Sverige och dermed mörkkornigare eller 
*) Att det icke är sâ mycket klimatet som fastmera jordmänen som inverkar härvidlag, 
kan man sluta deraf, att pä Engelholmsslätten med dess lera, som tili bildningssättet öfver- 
ensstämmer med den i mellersta Sverige, utbildas en mörk färgnyans, som kan täfla med den 
i det egentliga svarthafreomrädet ; under sistlidet är künde t. o. m. de mörkaste partierna af 
Klockhafre och Stormogul erhällas just frän Engelholmstrakten. Intressant är ocksä att se, 
hurusom nämda nya svarthafresorter erhâllit ett litet utbredningsomräde i denna trakt, under 
det att eljest i Skâne sä godt som uteslutande hvithafre odlas. Enligt försök af Atterberg, 
Skandinaviens och Finlands hafrevarieteter, Kalmar 1889, sid. 13, är bl. a. jordens halt af 
fosforsyra bestämmande för färgens utbildning hos den svarta plymhafren.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.