Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Nematoder, en hotande fara för vår sädesodling
Person:
Nilsson-Ehle, Herman
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29272/17/
50 
mad i denna tidskrift, 1902, H. 4). Emellertid vill jag i förbigäende 
anmärka, att sträknäckningen uppträdde lullt oberoende al nematoder, 
i det den förelans delvis mycket utpräglad äfven i sädana hösthvete- 
fält, der nematoder fullständigt saknades. 
 det hösthvetefält, der nematoder under sistlidet âr funnos i sä 
stör mängd, förekom hösthvete sista gängen 1897, d. v. s. lern âr lörut. 
Försöksfältet lâg dâ â alldeles samma plats. Sâsom en del îrân detta 
âr ännu uppbevarade strâknippor (al ett 50-tal sorter) visât, förekommo 
äfven dâ nematoder pâ rötterna, men mycket sparsamt vid jemîôrelse 
med sistlidet âr, hvilket ju bestämdt visar, att de tilltaga. Af stort 
intresse âr emellertid, att pâ ett i omedelbar nârhet liggande fait om 
nâgra tunnland, der al särskild anledning hösthvete ej förekommit pâ 
10 âr, inga nematoder stodo att linna. Lika litet künde jag finna dylika 
â hösthvetefältet â Utsädesföreningens egen jord, hvarest hösthvete 
sista gângen förekom 1896, dâ Utsädesföreningen öfvertog jorden, och 
hvarest ren träda förekommer. Â en större gârd i nârheten al Sva- 
löf, hvarest hösthvete odlas tvenne gânger i 8-ârig cirkulation, behôîde 
jag deremot ej länge leta eîter nematoder. Redan al dessa enstaka 
iakttagelser framgâr ju ofortydbart, i hvilket nâra sammanhang nema- 
toderna i sitt upptrâdande stâ‘‘ tili växtföljden. Det âr îramîor allt i 
denna rigtning, som undersökningar böra göras framdeles öfver nema- 
todernas upptrâdande. 
Huruvida det âr samma form af nematoden, som angriper hafre 
och hösthvete, kan jag tills vidare ej med bestämdhet uppgifva, men 
de undersökningar, som jag hittills anstatt, synas visa, att sä är lallet. 
Skulle detta besanna sig, blir ju faran älven lör hafren. större, ju mera 
nematoderna tilltaga â hösthvete. Under sädana omsfändigheter trän- 
ger sig frägan om behofvet af ren träda allt mer i lörgrunden, och 
man kan ej värja sig för den tanken, att utan en dylik nematoderna 
ej i längden skola kunna bekämpas. 
I stort sedt torde väl dess bättre hösthvetet ännu föga lida af 
nematoder i vâr provins. Nâgon klagan öfver aftagande afkastning 
hos detta sädesslag sâsom hos hafren har hittills ej*försports, utan 
torde väl denna pâ senare tiden snarare ökats än minskats, tack vare 
allmännare odling af mera gifvande sorter. Likvisst böra — vid tanke 
pâ hafrens forhâllande — de gjorda iakttagelserna vara en maning 
för landtmännen, i synnerhet för dem som infört en kort, 4—5 ärig 
växtföljd, att noga aktgifva pâ hösthvetet, om det möjligen skulle 
komma att angripas af nematoder, äfvensä om afkastningen derigenom 
skulle synas blifva nedsatt, pâ det att det onda i tid mätte kunna be¬ 
kämpas. Vid tanke pâ den stora roll, som detta sädesslag numera 
spelar för jordbruket i värt län, kan vigten häraf ej nog betonas.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.