Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Nematoder, en hotande fara för vår sädesodling
Person:
Nilsson-Ehle, Herman
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29272/14/
47 
vecklade delvis svaga, dâliga plantor. Dessa frän början dâliga plan- 
tor förblefvo under heia sommaren sämre an de öfriga, fingo ojemna, 
dâliga sidoskott och en ofullständig kârnutveckling. Pâtagligen ledo 
dessa svaga plantor ganska mycket af nematoderna. Det torde 
vara stäldt utom tvifvel, att faltet i stort sedt led nâgon, om ân ej 
synnerligen stor skada genom nematodangreppet. Visserligen bief 
afkastningen i genomsnitt ganska hög (c:a 1,600 kg. pr tunnland), men 
den hade enligt min uppfattning kunnat bli ganska mycket högre, om 
ej nematoder varit tillstädes. Dock är det naturligtvis mycket svärt 
att med säkerhet yttra sig härom. Att förhällandet hade blifvit sämre, 
om t. ex. sommaren varit torr, är ganska sannolikt, dä ju plantorna 
uppenbarligen mäste lida afbräck derigenom, att förbindelsen med 
djupare jordlager hindras. 
Att hösthvete lider mindre af nematodernas angrepp än hafre och 
värhvete, är ganska naturligt. Det är ju mycket längre utveckladt 
pâ vären, dä det egentliga angreppet börjar. Visserligen äro nema¬ 
toderna ingalunda overksamma pâ hösten, utan angripa redan dâ plan¬ 
torna, men tili följd af den lägre temperaturen i jorden bli de vid 
denna ärstid mindre farliga. Pâ hösten och vintern 1901 — 1902 in- 
samlades hvarje mänad plantor frän samtliga jemförande försök i och för 
studium af rotbildningen hos olika sorter. Ä dessa plantor förefunnos 
här och der säväl â frörötterna som särskildt â de utvecklade kron- 
rötterna de karakteristiska uppsvällningarne och förgreningarna, dock i 
alla fall sä sparsamt, att plantorna ej syntes lida det ringaste men 
deraf. Hösten 1901 var ju som man torde erinra sig ovanligt varm, 
och dâ nematoderna äfven under ett sädant för dem gynsamt är ej 
künde göra sig mera gällande, fär man väl antaga, att de i allmänhet ej 
äro af nâgon betydelse pâ hösten. Hinna derför plantorna blott en 
ordentlig utveckling pâ hösten, sä komma de tydligtvis ej att taga sä 
stor skada, dä nematoderna börja angripa dem frampä vären. Nema¬ 
toderna angripa ju endast de yngsta spädaste delarne af rötterna 
d. v. s. spetsarne- och hâlla sig hufvudsakligen i det öfversta lösare 
jordlagret nära jordytan. Om dâ pâ hösten ej endast frörötterna hinna 
utvecklas, utan äfven en del kronrötter och dessa skjutit ned i djupare 
jordlager, sâ blir det ju pâ vären endast de nya utväxande kronröt- 
terna jemte sidorötterna i det öfre jordlagret, som komma att skadas. 
Det är ju tydligt, att hösthvete under sâdana förhällanden skall ska¬ 
das mindre än hafre, hos hvilken ju ofta redan samtliga frörötter 
kunna skadas, sä att plantorna ej fâ nâgon förbindelse alls med dju¬ 
pare jordlager. 
Att hösthvete deremot under ogynsamma förhällanden, d. v. s. 
dä plantorna utvecklat sig dâligt pâ hösten, kan lida myckeOstor
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.