Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Något om en annan å hösthvete förekommande svamp (Ophiobolus graminis Sacc.)
Person:
Nilsson-Ehle, Herman
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29271/1/
206 
Nâgot om en annan â hösthvete förekommande svamp 
(Ophiobolus graminis Sacc.). 
Vid granskning af nâgra pâ Utsädesföreningens egen jord befîntliga 
förökningsparceller, tillhörande sorterna Borehvete, Grenadier II och 
0705, i början af Juli detta âr, visade sig en del smärre fläckar, der 
hvetet var särdeles dâligt. Plantorna ä dessa fläckar stodo nemligen 
dels mycket glest, dels hade de ett mycket svagt och sjukligt utseende. 
De utvecklade sträna voro betydligt lägre och dessutom finare än hos 
normala plantor. Bladen gulnade redan, ehuru axen knappt förmätt 
skjuta ut ur slidan. En och annan planta â dessa fläckar utvecklade sig 
likvisst egendomligt nog normalt. 
Fläckarne voro särdeles iögonenfallande, särskildt hos Borehvetet, 
pâ grund deraf att detta â öfriga Ställen tack vare öfvergödning med 
chilisalpeter pâ varen var särdeles kräftigt utveckladt. 
Som Utsädesföreningens jord pâ det skifte, der nätnda föröknings¬ 
parceller befunno sig, är ganska ojemn, delvis nâgot grusig, sä lag det 
tili en början ganska nära till hands att misstänka, att Iwetets dâliga 
beskaffenhet â fläckarne härledde sig af jordmänens beskaffenhet. Sista 
gängen hösthvete förekom â ifrâgavarande skifte var 1896, och enligt 
hvad Föreningens assistent, Hr A. V. Kinberg meddelat mig var det 
äfven dâ pâ vissa fläckar, der jordmânen är mera grusig, nâgot sämre, 
med kortare, magrare ax. Dock visade det sig dâ ej pâ längt när 
sâ dâligt utveckladt eller hade ett sâ sjukligt utseende â dessa fläckar 
som i âr. För öfrigt voro de sämre fläckarne i âr delvis belägna pâ 
andra Ställen än 1896. Den rikliga nederbörden under försommaren och 
öfvergödningen med chilisalpeter uteslöto äfven vid närmare eftersinnande 
tanken pä, att hvetets sjukliga beskaffenhet künde härleda sig af sämre 
jordmän. 
I början af Augusti päträffade jag vid granskning af de stora fälten 
af Renodlad Squarehead och Rishvete nere i en större sänkning alldeles 
liknande fläckar, der hveteplantorna voro läga och glesa, med knappt 
utskjutande ax. De voro nu redan vissna och torra samt ända upp i 
axen svartaktiga af sotdagg. I axen förefunnos endast fa och mycket 
däligt utvecklade kärnor. Den dâliga utbildningen af sträet, äfven af 
dess nedre delar, antydde, att det onda härledde sig frän nagon skada 
â plantans nedre del, antingen â sjelfva sträet eller â de nedre bladen 
eller mest sannolikt â rötterna. Dessa befunnos i sjelfva verket redan 
bruna och döda. Karakteristiskt för alla sjuka plantor var för öfrigt, 
att jorden följde med rötterna vid plantornas uppryckande.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.