Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Stråknäckning hos hösthvete, förorsakad af svampen Leptosphaeria herpotrichoides de Not., och dess förhållande hos olika sorter
Person:
Nilsson-Ehle, Herman
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29270/16/
200 
sorter i de jemförande försöken och bildade enligt anteckningarna saväl 
i Oktober som i November ett relativt glest bestand. 
De höga siffrorna för sträknäckning hos 0103, 0315, 0319, 0504, 
0608 förklaras äfvenledes af ett alldeles för tätt bestand, förorsakadt 
antingen genom rik bestockning, säsom hos 0319 och 0608, eller genom 
för tät sädd. Samtliga dessa sorter intogo den 7 Juli en lutande- 
halfliggande ställning. 
Emellertid skulle man ju kunna tro, att det ej vore endast det 
tätare beständet, som förorsakat större skada hos ofvannämda sorter, 
utan äfven den omständigheten, att dessa sorter vore mindre motständs- 
kraftiga mot sjukdomen. För att kunna afgöra detta hade tydligen 
fordrats, att dessa sorter ej bildat tätare bestand än de öfriga. Detta 
kan ju sägas vara fallet i vära markörsädda parceller. Till följd af det 
glesa beständet (en planta för hvar femte cm.) och den mindre kraftiga 
utvecklingen pä hösten genom senare sâdd etc. blef emellertid den 
skada svampen anstälde i dessa parceller sä ringa, att en jemförelse 
olika sorter emellan ej künde gifva nägot säkert résultat. Vi mäste 
derför tillsvidare lemna frägan öppen, huruvida t. ex. landtsorterna äro 
särskildt mottagliga, för denna sjukdom eller om den större skada, som 
de erforo, endast hade sin grund i deras kraftiga utveckling pä hösten 
och det alltför täta bestand som de bildade. 
Bland äterstäende sorter, hos hvilka straknäckningen ej föranledde 
bildning af liggsäd, voro 0101 och 0401 de mest skadade; hos dem 
lägo enligt anteckningarna »sträna brutna i mängd». Ganska mycket 
skadadt var Rishvetet. Bland de minst skadade finna vi Extra-Squarehead 
och Fyrishvetet. Bäst af alia var dock Grenadierhvetet. Som denna 
sort är känd för att vara särskildt styfsträig, künde man ju äfven be- 
träffande dessa sorter tro, att den olika graden af sträknäckning endast 
berodde pä deras olika strästyfhet. Nägot inverkar nog denna; dock 
torde den i alla fall vara af ganska underordnad betydelse. 0101 och 
0401 äro sälunda gifvet strästyfvare än 0311 och 0426, och icke desto 
mindre äro de betydligt mera skadade. Ej heller räcker i detta fall 
olika täthet af beständet tili för att förklara den olika graden af strä¬ 
knäckning. Här mäste man ovilkorligen antaga en olika grad af mot- 
taglighet för sjukdomen hos de olika sorterna. Det är ju dock möjligt, 
att denna olika mottaglighet endast beror derpä, att sorterna i samband 
med sina olika egenskaper »passa» mer eller mindre under förhanden- 
varande betingelser. En sort trifves sälunda bättre ä varm, lätt jord, 
en annan bättre à kail och fuktig sädan. Ju mindre en sort finner de 
naturliga yttre betingelser, för hvilka den är anpassad, desto sämre ut- 
vecklar den sig och desto lättare angripes den af hvarjehanda sjuk- 
domar. Det är ej minst ur denna synpunkt som ett noggrannt iakt-
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.