Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Förslag till anordnande af utsädesutställningar länsvis
Person:
Nilsson, N. Hjalmar
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29267/1/
Förslag till anordnande af utsädesutställningar länsvis. 
Till Rikets Hushällningssällskap har i dagarne utgätt ett cirkulär 
sä lydande: 
Bland de medel, soin i vart land tidigast och allqiännast kommit 
tili användning för främjandet af en rationel siides- och foderväxtodling, 
intaga som bekant spanmals- och fröutställningarne ett af de främsta 
rummen. Patagligt är ocksa, att dessa — särskildt under den s. k. 
utsädesfragans tidigare skede — mycket bidragit att rikta uppmärksam- 
heten pä vigten af en god utsädesvaras användande samt skördarnes 
omsorgsfullare vard, rensning och sortering. 
A andra sidan lider det deremot intet tvifvel, att dylika jitställnin- 
gar i närvarande stund hafva en väsentligen annan uppgift att fylla och 
salunda äfven böra erhâlla en nâgot förändrad form, om de skola blifva 
tili det gagn, som med dem afses. Kännedomen om, hur ett fullgodt 
utsäde, en begärlig marknadsvara, skall vara beskaffad, ingär nu för 
tiden dess battre i nära nog hvarje svensk landtmans medvetande. I 
dess Ställe ha andra och i direkt ekonomiskt afseende ännu vigtigare 
fragor nu ryckt upp pa dagordningen, hvilkas besvarande alltsä för 
närvarande i främsta rummet ligger den intresserade landtmannen om 
hjertat. Sasom spörsmal af detta slag ma här bl. a. framhällas: det 
relativa värdet af de tillgängliga olika sorterna af sädesslagen, rotfruk- 
terna och foderväxterna, deras lämplighet för skilda delar af vart land 
samt framför allt deras olika ansprak pa jordman, läge, skötsel och 
annat mera, Eller med andra ord, det gäller nu närmast att vinna klar- 
het om, huru man säkrast och med bästa ekonomiska utbyte skall 
under de gifna förhallandena kunna frambringa möjligast rika, fullgoda 
och förmanligt realiserbara skördar. 
Att utställningar i den hittills varande formen härutinnan ej kunna 
lemna stört besked är ju en gifven sak. Dessa länga rader af smaprof- 
ver, vanligen oâfkomliga i sina väl tillslutna glasburkar, hafva ej mycket 
att säga utöfver analysens torra siffror, i all synnerhet dâ ingen garanti 
lenwffis, huruvida och i hvad utsträckning profvet motsvaras af tillgäng- 
ligt eller âtminstone inneliggande lika beskaffadt parti. Konsten att 
framställa ett vackert utställningsprof är ingenting att lära, än mindre att 
prisbelöna. Allra sämst stäldt är det tydligen härvidlag med de stora 
allmänna fröutställningarne, der all kontroll i sist nämda afseende är sä 
godt som omöjlig och der likt och olikt provins- eller länsvis blandas 
om hvartannat.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.