Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Huru svenska utsädesfragan förts pa afvägar genom herr Birger Welinder fran slutet af juli 1885 - 2 april 1890: Belysning af en nutidsfraga med särskild hansyn till utsädesföreningens och sv. utsädesfragans framtid.
Person:
Neergaard, Th. Bruun von
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29263/83/
75 
ledsamt nog egt rum, hum tror man att de utländska jord- 
brukarne komma att bedöma den svenska maltkornsodlingen?» 
»En dylik esport torde heit säkert göra slut pâ all 
framtida (det har väl dock gätt allt för längt! Förf.) malt- 
kornsutförsel frân vârt land!» 
»Man torde häraf latt inse, att den pabörjade utsädes- 
och fröexporten hotas af den största fara om rättelse ej vid- 
tages och fullkomligt rena utsäden, likasom utsäden med ba¬ 
sta egenskaper för det ändamal, hvartill de äro afsedda, sän- 
das tili den utländska marknaden». 
Äfven af herr direktör Blüm, som pâ mellersta Sveri- 
ges utsädesförenings konstituerande församling uppträdde med 
bevagenhet för Allm. Sv. Uts.-Foren., höra vi: 
»För närvarande saknades i jordbrukarnes vanliga uF 
säden allmänt artrenhet, och arbetet för att vinna sadan ren- 
het vore i och för sig ett föreningsmal ». — Detta har den- 
samme dock säkerligen velat vara ansedt som bekant sasom 
mal för begge föreningarne ! 
Dock äfven i Föreningens egna publikationer finna vi 
samma äsigter uttalade. 
I ett aftryck af ett af professor Lovén d. 29 Sept. 1886 
i Landtbruksakademien hallet föredrag, hvilket 1886 offent- 
liggjordes af Sydsv. utsädesfÖreningen sasom bihang tili ett 
cirkulär, heter det: 
»Föreningens hufvudsyfte är, sasom af det nu anförda 
framgar, att frambringa utsäden af fullkomligt rena sorter, 
som visa sig mera gifvande än de hittils vanligen odlade, 
och inga sädana, utlemnas, som ej blifvit odlade inom dess 
omrade och af dess medlemmar, samt endast sedan den vä- 
xande grödan blifvit granskad pä fälten och sortens äkthet 
bevisad». 
Detta är af Föreningens sekreterare, herr W., utvalda 
ord, men huru stämma hans handlingo/r öfverens dermed? 
I afdelningen VIII har jag meddelat, att redan vâren 
1887 sâldes i strid med ofvanstaende ord af honom tva dan- 
ska kornsorter, utan att deras härkomst uppgafs sasom här- 
stammande frân annat, ej Föreningen tillhörigt, omräde och 
frân icke-medlemmar!
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.