Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Huru svenska utsädesfragan förts pa afvägar genom herr Birger Welinder fran slutet af juli 1885 - 2 april 1890: Belysning af en nutidsfraga med särskild hansyn till utsädesföreningens och sv. utsädesfragans framtid.
Person:
Neergaard, Th. Bruun von
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29263/5/
INLEDNING. 
Inför det stora antalet medlemmar i Utsädesforeningen och 
särskildt inför medlemmarne i Garantiföreningen, som alla 
' fried en sâdan offervillighet hafva omfattat Svenska Utsädes- 
frägan, känner jag mig förpligtigad att i det följande aflägga 
räkenskap, innan jag atervänder till mitt hemland. 
Om man nu äfven ur texten öfverallt kan se, huru jag 
genom mitt uppträdande ingalunda vill skada den svenska ut- 
sädesfrägan, utan att detta först och främst och hufvudsakligen 
är rigtadt mot Herr Welinders handlingssätt och endast i andra 
rummet mot den af honom bakom ljuset förda Styrelsen för 
Allmänna Svenska Utsädesforeningen, sä förklarar jag dock ut- 
tryckligen, att jag som sä länge bott, der Föreningen har sitt 
säte, just genom min belysning af härvarande förhallanden, som 
ingen kan känna bättre än jag, vill bidraga tili den slutliga lös- 
ningen af denna för de svenska jordbrukarue sa vigtiga fraga; 
och vidare förklarar jag, att jag i min egenskap af tysk känner 
mig hafva en ytterligare förpligtelse att för mitt eget lands bästa 
eller för de tyska jordbrukarnes göra allt för, att den svenska 
utsädesfrägan hvad handelsförhällandena beträffar mä föras in pa 
den rätta vägen, sâ att snart en fullständigt tryggad tillförsel af 
utmärkt, svenskt utsäde ma kunna uppstâ tili Tyskland; ju 
större desto bättre.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.