Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Huru svenska utsädesfragan förts pa afvägar genom herr Birger Welinder fran slutet af juli 1885 - 2 april 1890: Belysning af en nutidsfraga med särskild hansyn till utsädesföreningens och sv. utsädesfragans framtid.
Person:
Neergaard, Th. Bruun von
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29263/39/
31 
landtbrukare ställas inför en endast inom de intimaste kretsar 
disknterad fait accompli? 
Sâdana förhandlingar äro verkligen i gang inom en 
liten krets. 
Herr Welinder arbetar nemligen nu för att fä ett Ut- 
sädßS-Akliebolag tili ständ. 
Skulle det icke vara ändamalsenligt för det allmänna 
basta, att principfrâgan angâende nyttan af ett sädant ahtie- 
bolag komme att diskuteras i de vidsträcktaste kretsar? 
Eedan för länge sedan hade i denn a rigtning gàende 
rykten kommit till mina öron, men förvissning derom har jag 
erhâllit af en Styrelsemedlems egen mun, utan att jag sjelf 
tagit initiativet dertill. Jag afstàr derför icke härstädes frân 
att begagna mig af tillfället att yttra min âsigt om saken. 
Utsädeshandeln är en saison-affär. 
ütsädeshandeln är utan tvifvel en saison-affär, inom 
hvilket höstförsäljningen inskränker sig tili Augusti och Sep¬ 
tember, och värförsäljningen frân Januari tili och med April; 
början och slutet af saisonerna vexla efter väderleken. 
Är det nu i landtbruksintresset rigtigt, d. v. s. rationelt 
i nationalekonomisk mening* att göra en dylik saisoil-affär 
tili föremäl för ett dktie-îöretag? Efter min âsigt ingalunda. 
Skall ett aktieföretag vara rationelt, mäste aktiekapitalet fram- 
för allt omsättas Hera gänger om aret och ej nägon del af 
äret ligga overksamt. Men är detta möjligt vid ett utsädes- 
aktiebolag? Enligt min uppfattning kan man endast räkna 
pâ en och en half eller tvâ gängers omsättning af kapitalet, 
ty höstförsäljningen kan endast med svârighet uppnä värför- 
säljningens omfäng. Aktiekapitalet ligger säledes sommarn 
och vintern tre mânader ât gängen overksamt och förräntas 
under en sä kort tid endast med 21/a à 3 proc. i bankerna. 
Eller ocksa mäste man, för att undvika kapitalets overksam- 
het under mellantiderna, dermed genast förena en annan affär, 
sâsom det ocksâ i verkligheten är mycket brukligt i enskilda 
utsädesaffärer.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.