Volltext: Huru svenska utsädesfragan förts pa afvägar genom herr Birger Welinder fran slutet af juli 1885 - 2 april 1890: Belysning af en nutidsfraga med särskild hansyn till utsädesföreningens och sv. utsädesfragans framtid.

7 
saken intresserade landtmän ock godsegare»,* sä har detta 
skrifvits efter herr Welinders anvisning, ehuru han visste, att 
detta var en forvrängning af fakta, ty herr W. har icke an¬ 
statt mig, sasom ofvan star att läsa, utan det har Interims- 
stjrelsen gjort den 3 Maj i Lund säsom följande af herr W:s 
hand skrifna aktstycke bevisar. 
[Ttdrag ur protokoll hallet vid Interimsstyrelsens sam- 
manträde i Lund den 3 Maj 1836. 
§ 3. Sasom sakkunnig fackman anstäldes kulturingeniör 
Th. von Neergaard fran Kiel med en ârlig lön af fyra tusen 
kronor, garanterad för en tid af fern är. 
F. G. Gyllenkvook. 
Det definitiva utförligare kontraktet angaende mitt an- 
ställande upprättades sedermera den 2 Juni 1886 af Styrelsen 
och mig (jnif. afd. XVI.) 
Jag har sä utförligt mast ga tillbaka tili dessa förhand- 
lingar för att visa, huru ringa noggrannhet herr Welinder 
faster vid sanningen, hvaraf för mig sa mycket beror, allden- 
stund Styrelsen tror sig kunna lita pâ allt hvad herr W. 
säger. Om Styrelsen först en gâng inser, huru herr W. icke 
srenerar sio- för att lata densamma underskrifva osanna för- 
hâllanden, sâsom i ofvanstaende cirkulär tili Hushallnings- 
sällskapen, sä skall jag väl derefter snarare kunna räkna pâ 
att finna gehör, om jag framställer anmärkningar emot herr W. 
* Framställningen i ärsberätteisen för 1SSS motsäger äfven direkt den 
i arsberättelsen för 1S86 sid. 8 lemnade, hvarest det heter: 
»Sydsvenska Utsädesföreningen bildades pä ett af friherre F. G. Gyllen- 
krook den 18 April 188G i Eslöf utlyst möte, der stadgar antogos och styrelse 
valdes. Vid ett sedermera den 3 Maj i Lund hallet styrelsemöte utsägs fri¬ 
herre Gyllenkrook tili ordförande. Under den korta tiden af mindre än en 
mânad hade herr ordföranden genom sina energiska bemödanden lyckats bilda 
en särskild garantiförening, bestäende af 32 personer, hvilka förbundit sig att 
tillsamman under en tid af fern är ärligen bidraga med intill 5000 kronor. 
Dcrigenom blcf det mojligt att genast för en lika läng tid antaga en inom växt- 
förädlingen framstäende person, kulturingeniör Th. von Neergaard fran Kiel, 
hvilkens verksamhet genast togs i anspmk för alt ordna försök vid Föreningens 
hufvudförsöksfält ä sekreterarens egendom i Svalöf.» 
Huru stämina dessa bäda olika framställningar öfverens med hvarandra?
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.