Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Hoffmanns apparat för bestämning af vattenhalten i säd, malt, stärkelse o.s.v.
Person:
Möller, Hj.
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29262/2/
4 
Hoffmannska vattenbestämningsapparaten utgöres af en liten 
messingskittel eller destillationskolf, som rymmer 125 kcm. Locket 
skrulvas fast och är försedt med ett fastlödt, bägformigt rör, som gär 
ner igenom ett kylrör tili ett upptill utvidgadt glasrör med graderad 
skala. I locket finnes dessutom ett häl för termometer samt ett s. k. 
trattrör. Kolfven hvilar pä ett Stativ, sä att en brännare kan ställas 
under densamma. Pä stallen, där det ej finnes tillgäng tili, gas, kan 
med fördel användas en Bunsenbrännare 
(Barthels konstruktion), afsedd för sprit. 
Brännaren matas frän en behällare, som 
hänges bögre an brännaren, sä att spriten 
genom en slang pressas upp i brännaren. 
Tvähundra kcm god maskinolja till- 
samman med 10 kcm af en blandning utaf 
terpentin och toluol (1 kcm toluol pä 19 
kcm terpentin) gjutes i distillationskolfven. 
Dä terpentintoluolblandningen häller sig 
under längre tid oförändrad, kan man pä 
en gäng göra sä stör kvantitet färdig, att 
man har den pä förlag. Enär maskinoljan, 
som bör vara af god kvalitet, är tjock- 
flytande och sâlunda en del fastnar pä 
mätcylinderns väggar är det säkrast att 
uppmäta 220 kcm. Terpentintoluolbland¬ 
ningen bör däremot mätas noggrannt. Till 
oljeblandningen sättes 100 gr. oskalad säd 
af det parti, som skall undersökas. Därpä 
•skrufvar man kylröret äf och fyller det 
med vatten samt fäster mätröret under. Pä 
sommaren bör man gerna sätta nägot is 
till afkylningsvattnet. Mellan kylröret och 
sjelfva kittein ställes en asbestskifva, för 
att förhindra, att vattnet värmes af lägan 
eller kolfven. Sedan häller man 50 kcm 
terpentin-toluol i tratten. Termometern fastsättes med kork och skjutes 
sä längt ner, att den när oljeblandningen, som upphettas med kräftig 
läga under'8 minuter, sä att den erhâller en temperatur af 180° C. 
Vid denna temperatur hälles blandningen under ett visst antal minuter 
olika för olika sädesslag. Sâlunda behöfver kom 5 minuter, hvete 
4—5, räg 3—4, hafre 4 och majs 8 minuter. Efter denna tid har stör- 
sta delen af vattnet öfvergätt i mätröret. Sjelfva idén i denna appa¬ 
rat är sâlunda, att oljan drifver ut vattnet ur säden.
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.