Bauhaus-Universität Weimar

Titel:
Berättelse öfver en med statsunderstöd företagen studieresa till Danmark och Tyskland
Person:
Ljung, Erik W.
PURL:
https://digitalesammlungen.uni-weimar.de/viewer/image/lit29256/14/
36 
Om kreatursgödseln fördelas sâ, att en mindre del sprides pä 
crädan, och största delen ges tili potatisen, torde i enlighet med förut 
jmnämnda iakttagelser ocksä den naturliga gödseln bli pä bästa möj- 
iga satt använd. 
Vill man slutligen med ledning af ofvan angifna rön och iaktta- 
jelser rörande râgodlingen i nägra korta punkter försöka besvara frä- 
gan: hur skall râgodlingen kunna förbättras?, sâ torde svaren kunna 
)li följande: 
1. En rikt gifvande samt möjligast styîstrâig och tillräckligt härdig 
rägsort skall användas. 
2. Râgsâdden mäste ske i rätt tid och särskildt tidigt pä lätt och 
mager jord. 
3. Utsädesmängden skall rättas efter säningstiden och jordens be- 
skaffenhet. 
4. Jorden mäste vara väl tillpackad före sâdden; en sammanpack- 
ning i raderna medelst tryckrullar är fördelaktig. 
5. Gröngödsling med lupiner ökar rägskörden högst väsentligt och 
förbättrar i hög grad lätt och torr sandjord. 
6. Rägen synes tillgodogöra sig näringsämnena i konstgödsel battre 
än i kreatursgödsel; därför torde det vara mest ekonomiskt att 
ge störstä delen af den naturliga gödseln tili t. ex. potatis eller 
andra rotfrukter och konstgödsel tili rägen. 
7. Förekomsten af en tillräcklig men ej allt för stör mängd tillgäng- 
ligt kväfve i jorden är nödvändig, för att rägen skall kunna ge 
godt skörderesultat. 
8. Rägen synes ha stör förmäga att tillgodogöra sig jordens förräd 
af kali och fosforsyra, hvarför en gödsling med dessa ämnen lätt 
blir oekonomisk, för sävidt ej jorden har särskildt, ringa förräd 
däraf. 
9. Dâ rägen pä lätt sandjord gifvit bättre résultat efter halfträda 
med grönfoder eller lupiner tili gröngödsling än efter renträda, 
torde sandjordens helträdning före rägen ej vara ekonomisk, för 
sävidt ej jorden är mycket ogräsfull. 
0. Râgodlingen kan, ätminstone under vissa förhällanden, oafbrutet 
fortsättas i fiera âr, utan att olägenheter däraf uppstä; ej heller 
försämras skördeutbytet af rägen däraf, att den äterkommer ofta 
i en växtföljd. 
3, Iakttagelser rörande rägförädling. 
Rörande rägförädlingen fanns ej sä synnerligen mycket att se i 
Danmark. De redan förefintliga sorterna ha, som nämndt, blifvit
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.