Bauhaus-Universität Weimar

Notiser. 
Antalet Studieresande, hvilka besökt Svalöf, har i är som vanligt 
varit mycket stört. Bland besökande frän Sverige kunna nämnas sti- 
pendiater frän Bohusiän, Östergötland, Halland, Blekinge, Nerike, Upp- 
land, Värmland, Jämtland, Västerbotten samt Skaraborgs, Stockholms, 
Västernorrlands, Gäfleborgs, Jönköpings och Kristianstads län i grup- 
per om 10—30 st. tillsammans c:a 250 st. Därjämte besöktes anstal- 
ten under sommarens lopp af bl. a. Prof. R. Sernander med 10 studen- 
ter frän Uppsala, Docent Harald Kylin, Uppsala samt Dr. N. Sylvén frän 
Statens Skogsförsöksanstalt, Stockholm och Lektor Carl Starbäck, Gehe, 
af hvilka de bäda sistnämda gjorde ett längre uppehäll härstädes. 
Frän vära grannländer ha som vanligt kommit en del fackmän 
däribland frän Danmark Konsule'nt, mag. sc. Sofie Rostrup, Konsulent, 
mag. sc. M. L. Mortensen, Assistent Peder Hansen, Tystofte, Fröken 
Louise Lange, ’’Dansk Frökontroll” och Konsulent H. Kryger Larsen, 
Taastrup; frän Norge, Froavlsmester Chr. Funder och forsoksleder 
Ingebr. Five samt frän Finland agronomerna L. O. Hirvensalo, Y. E. 
Körte, Ilmari Auer, Helsingfors, Birger Planting, Emma Kasurinen, 
Aati Savolainen och Lärarinnan Selma Gartz. 
Frän utlandet ha dels kommit större sällskap och komissioner, 
dels ett stört antal enskilda studieresande. 
Forst förtjänar mähända omnämnas, att den franska interparla- 
mentariska fredsgruppen vid sin rundresa genom Sverige ocksä besökte 
Svalöf. Vid besöket härstädes erhöllo deltagarna först i samband med 
välkomsthälsningen en kortfattad redogörelse för förädlingsarbetena, 
hvarefter institutionsbyggnaden, försöksfälten och de större odlingar- 
na ä Bolagets fält besägos. Slutligen intogs under en syn- och hör- 
barligen högst animerad stämning middag i Föreningens museilokal. 
Tvänne officiella komissioner ha under äret besökt Svalöf, den 
ena frän Holland, Prov. Groningen, bestäende af Dr. Ph. van Harre¬ 
veld, Godsägare R. Dojes och den kände förädlaren J. H. Mansholt, 
den andra frän jordbruksdepartementet i Canada och bestäende af tvä 
departementets tjänstemän: Deputy Minister of agric. C. C. James, 
Toronto och Sead Commissioner G. H. Clark, Ottawa. 
Bland utländska besökande märkas vidare Prof. C. Rogoyski, 
Krakau med 14 studenter, Dr. Holtmeier, Königsberg, med 12 gods-
        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.